ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน : 19000000-2816

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวภัสร์ธณัทชา ภาเภา 02-279 7301-5 ต่อ 112

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เดิม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน - เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เดิม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านการป้องกันช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน - ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-09-27)

40.00

27/09/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องชะลอโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องชลอโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องชลอโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-08-26)

40.00

26/08/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องชลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-30)

40.00

30/07/2564 : กลุ่มงานฝึกอบรมได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งให้ข้าราชการเข้่ารับการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดดำเนินการจัดทำโครงการต้องเลื่อนออกไป ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-06-21)

23.00

21/06/2564 : ได้รับอนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าข้าราชการบรรจุใหม่จะสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-05-25)

23.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-04-26)

18.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-24)

15.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง จพง.และ พนง.ป้องกันฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-22)

15.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง จพง.และ พนง.ป้องกันฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-25)

15.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง จพง.และ พนง.ป้องกันฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง จพง.และ พนง.ป้องกันฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 11 มี.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2021-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2816

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2816

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6508

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.00

100 / 0
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **