ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า : 19000000-2817

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพบรักษ์ รอดกระจับ 02-279 7301-5 ต่อ 112

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คูณ 100

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องและปลอดภัย ในการเข้าระงับเหตุหรือ/ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้มีทักษะในการเป็นนักดับเพลิงเพิ่มขึ้น - ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น - ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-08-26)

40.00

26/08/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น - ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-30)

40.00

30/07/2564 : เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่ส 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่งที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-21)

40.00

21/06/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบร ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ และเลื่อนโดยไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-25)

40.00

25/05/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-26)

40.00

26/04/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-24)

35.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่นๆละ 7 วัน 6 คืน ขณะนี้อบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2021-01-25)

21.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมฯ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-21)

20.00

21/12/2563 : เวียนแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการ ในสังกัด สปภ. เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

23/11/2563 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด และสำรวจบุคลากร/เจ้าหน้าที่สปภ.ที่เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2817

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2817

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6508

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.00

100 / 0
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **