ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย : 19000000-2819

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนันท์นภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต) เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต) เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้น - เป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-25)

45.00

25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-30)

45.00

30/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าพื้นที่ ประกอบกับในห้วงเวลานี้ยังไม่มีกรณีที่เข้าข่ายของการศึกษาวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-21)

45.00

21/06/2564 : จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดานคร 31 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 และเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-25)

30.00

25/05/2564 : รายงานผลการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ กรณี บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดานคร 31 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-23)

20.00

23/04/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-24)

20.00

24/03/2564 : จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบรายงานผลกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-23)

20.00

23/02/2564 :เสนอรายงานผลกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-25)

15.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 48/2 ซอยองครักษ์ 13 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-18)

10.00

18/12/2563 : จัดทำรายงานกรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63 เสนอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-27)

2.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (กรณีที่มีผู้เสียชีวิต)
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ (กรณีที่มีผู้เสียชีวิต)
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2819

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2819

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6510

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
20.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **