ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน : 19000000-2820

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางสาวนันท์นภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชบริพารผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชบริพารผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ข้าราชบริพารในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ - ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-09-27)

0.00

27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-08-26)

0.00

26/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-08-25)

0.00

25/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-07-30)

0.00

30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้เขตพระราชฐานซึ่งเป็นสถานที่สำคัญต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สังปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงขอยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เขตพระราชฐานเป็นสถานที่สำคัญที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายมีภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สะดวกที่จะดำเนินการฝึกอบรม การประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สังปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงขอยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-21)

20.00

21/06/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-25)

20.00

25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-23)

20.00

23/04/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงต้องเลื่อนการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-24)

20.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุม/หารือเขตพระราชฐาน เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-02-23)

13.00

23/02/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-21)

10.00

21/12/2563 : จัดทำรายร่างรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-18)

5.00

18/12/2563 : จัดทำรายร่างรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างโครงการ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับสำนักพระราชวัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2820

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2820

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **