ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) : 19000000-2822

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่สำคัญ หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับ ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับ หน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : 1. กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน ครบทุกหน่วยงาน 3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ 1802/917 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-23)

50.00

23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-25)

40.00

25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-26)

35.00

26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-25)

15.00

25/01/2564 : ป.กทม.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-23)

10.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กทม. ลงนามเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-27)

2.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2822

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2822

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6505

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP)

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
30.00

100 / 50
3
50.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **