ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย : 19000000-2823

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประสพพร นานจัตุรัส 02-354 6857

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เวลาเฉลี่ย หมายถึง ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดเก็บระยะเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายในกำหนด ๑๐ นาที - เพือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการเดินทางไปถีงที่เกิดเหตุได้ทันกำหนดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อรวบรวมการเกิดเหตุในแต่ละเดือน และดูสถิติ เวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เป็นการวางแผนการช่วยเหลือให้รวดเร็ว ลดความสูญเสีย - เป้าหมาย 10 นาที

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-10-01)

100.00

01/10/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 14 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 7.39 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.54 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-09)

90.00

09/09/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 8 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 5.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.59 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-09)

80.00

09/08/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 25 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.07 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.07 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-07)

70.00

07/07/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 16 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.38 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.07 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-08)

65.00

08/06/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 22 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.35 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.04 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-04)

55.00

04/05/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 21 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.51 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-10)

45.00

10/04/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 21 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.26 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.47 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-23)

35.00

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เหตุเกิด จำนวน 29 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.50 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-03)

25.00

03/02/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 30 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.46 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.59 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-07)

20.00

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.16 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.06 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-04)

15.00

04/12/2563 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 7.56 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.58 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.00 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.00 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.00 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.00 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับแจ้งเหตุจากผู้ประสบเหตุอัคคีภัย และแจ้ง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บันทึกเวลาการเข้าถึงจุดเกิดเหตุทุกครั้งพร้อม จัดทำเป็นรายงานสรุปผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปสถิติเวลาการเข้าถึงเหตุอัคคีภัยเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2823

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2823

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6521

ตัวชี้วัด : เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 117

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 0
2
30.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
117.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **