ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา : 19000000-2828

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

ศิวาภรณ์ หนูทอง 023546858

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เยาวชนและเด็ก นักเรียน รวมทั้งบุตลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันฯ โดยเฉพาะอัคคีภัย เป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย(Safety mind) ให้กับเยาวชน ซึ่ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ80 ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-09-22)

65.00

22/09/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้างฉบับแก้ไข (ขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-25)

60.00

25/08/2564 : อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบสื่อที่แก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-20)

55.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างปรับแก้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-21)

50.00

21/06/2564 : ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-05-21)

27.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมร่างสัญญาจ้างตามที่ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาทักท้วง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-21)

25.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - โดยจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกแก่ ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและเด็กพิเศษ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 โรงเรียน จัดกิจกรรม 20 ครั้ง และมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6,000 คน - จำนวนเงินค่าจ้าง 17,465,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) อาจจะทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-23)

20.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-02-23)

17.00

23/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-20)

15.00

20/01/2564 : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-23)

10.00

23/12/2563 : - จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อย - รายงานขอเห็นชอบจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลางฯ เสนอเลขานุการสำนักพิจารณาให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2828

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2828

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6516

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก นักเรียน และประชาชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 82.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
20.00

100 / 50
3
25.00

0 / 0
4
82.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **