ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก : 19000000-2830

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

37

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 37

นางสาวเกณิกา หอมสมบัติ 02-354 6858-ต่อ 221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สถานีดับเพลิง หมายถึง การเตรียมการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ทำการของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่จัดตั้งขึ้น สำหรับใช้บริหารจัดการสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมความปลอดภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเสริมความปลอดภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-09-22)

37.00

22/09/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-08-25)

35.00

25/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-20)

30.00

20/07/2564 :ลงประกาศ TOR แบบรูปรายการและประมาณราคา ในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-21)

25.00

21/06/2564 : โอนงบประมาณในสำนักการโยธ่าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักการโยธาจัดทำ TOR แบบรูปรายการและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-05-21)

22.00

21/05/2564 : - ดำเนินการขอจัดสรรงบฯ 2565 เรียบร้อยแล้ว รอผลอนุมัติฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไมีมี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-21)

20.00

21/04/2564 : - โอนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว สำนักการโยธา อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุต่อไป - ดำเนินการขอจัดสรรงบฯ 2565 เรียบร้อยแล้ว รอผลอนุมัติฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-23)

15.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างปรับแก้ร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-23)

12.00

23/02/2564 : จัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-20)

10.00

20/01/2564 : โอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการตามวิธีการพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-23)

5.00

23/12/2563 : ได้รับ รหัสงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่าง สงม.กทม. ดำเนินการโอนงบประมาณไปให้สำนักงานโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างรอรหัสงบประมาณ จาก สงม.กทม. เมื่อได้รหัสแล้วจะโอนงบประมาณไปให้สำนักงานโยธา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างประสานสำนักการโยธายืนยันโอนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2830

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2830

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6511

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 100

ผลงานที่ทำได้ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย : 37

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

75 / 100
2
15.00

100 / 100
3
25.00

0 / 0
4
37.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **