ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน : 19000000-2832

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนภาพร แก้วคำ 02 3546858 ต่อ 311

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หมายถึง การให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - หน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสถานประกอบการ - ผู้ให้ความรู้ หมายถึง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ ให้บุคลากรในหน่วยงานตามที่ร้องขอ และทำการประเมินผล วัดความรู้จากแบบทดสอบ

19040000/19040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ออกให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความปลอดภัยอย่างที่สุด - เป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : กปก.1 จำนวน 232 หน่วยงาน กปก. 2 จำนวน 46 หน่วยงาน กปก. 3 ไม่มี กปก. 4 ไม่มี กปก. 5 จำนวน 7 หน่วยงาน กปก. 6 ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์วัสไรโคโรน่า - 19 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-08-19)

25.00

19/08/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-07-20)

25.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า -19 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-18)

25.00

18/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้การสนับสนุนวิทยากรแก่หน่วยงานต่างๆได้

** ปัญหาของโครงการ :เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา กรณียังไม่สามารถดำเนินการให้การสนับสนุนวิทยากรได้ในขณะนี้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-05-20)

25.00

20/05/2564 : มีหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า -19 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า - 19 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-20)

25.00

20/04/2564 : ดำเนินการตามที่หน่วยงานต่างๆ มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-19)

20.00

19/03/2564 : ดำเนินการตามที่่หน่วยงานมีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-19)

15.00

19/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่หน่วยงานมีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-20)

13.00

20/01/2564 : มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร ดำเนินการได้บางส่วนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-21)

10.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามที่หน่วยงานต่างๆ มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร ให้กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: หน่วยงานต่างๆ มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งวิทยากรไป เผยแพร่ยังหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจนเสร็จสิ้น
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:0%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2832

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2832

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6522

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
20.00

100 / 50
3
25.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **