ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย : 19000000-2836

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.รัชโนบล ผ่องอ่อน 0 2271 2162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขได้ การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-๒.๑ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาวิกฤติ ๒.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

-ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับสิ่งของช่วยเหลือภายใน 1 วัน(24 ชม.) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.15/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 304,340.-บาท สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 195,636.-บาทจาก บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.20/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% 2.ปลากระป๋อง 3.ผักกาดดอง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด 9.ซีเรียล 10.แครกเกอร์ 11.จาน 12.ชาม 13.ช้อน 14.มุ้ง 15.ขัน 16.สบู่ 17.ยาสีฟัน 18.แปรงสีฟัน 19.ผ้าอนามัย 20.ผ้าห่มไหมพรม 21.ผ้าขนหนู 22.ผ้าถุง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 5,500 ชุด เป็นเงิน 1,350,000.-บาทจาก บริษัท ปาล์มแอนด์ที จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สปภ.28/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-19)

65.00

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ด มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.18/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 778 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1269 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1167 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 389 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1896 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1448 ชาม 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 3890 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4230 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 34 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 34 กล่อง 11.จาน จำนวน 237 ใบ 12.ชาม จำนวน 237 ใบ 13.ช้อน จำนวน 21โหล 14.มุ้ง จำนวน 140 หลัง 15.ขัน จำนวน 286 ใบ 16.สบู่ จำนวน 237 ก้อน 17.ยาสีฟัน จำนวน 237 หลอด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-19)

55.00

19/07/2564 :อยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งผลิตเสื้อผ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-18)

50.00

18/06/2564 : อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-05-19)

44.00

19/05/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 23 รายการเป็นเงิน 269247.80บาท จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.13/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 514 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 867 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 756 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 257 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1392 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1236 ชาม 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2975 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 3292 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 37 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 37 กล่อง 11.จาน จำนวน 220 ใบ 12.ชาม จำนวน 220 ใบ 13.ช้อน จำนวน 19โหล 14.มุ้ง จำนวน 89 หลัง 15.ขัน จำนวน 60 ใบ 16.สบู่ จำนวน 220 ก้อน 17.ยาสีฟัน จำนวน 220 หลอด 18.แปรงสีฟัน จำนวน 220 ด้าม 19.ผ้าอนามัย จำนวน 57 ห่อ 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 212 ผืน 21.ผ้าขนหนู จำนวน 212 ผืน 22.ผ้านุ่ง จำนวน 295 ผืน 23.ผ้าถุง จำนวน 93 ผืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-04-21)

36.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-16)

28.00

16/03/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.10/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 904 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1506 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1356 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 452 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2308 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1888 ชาม 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4110 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4870 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 50 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 50 กล่อง 11.จาน จำนวน 382 ใบ 12.ชาม จำนวน 382 ใบ 13.ช้อน จำนวน 33โหล 14.ขัน จำนวน 175 ใบ 15.สบู่ จำนวน 382 ก้อน 16.ยาสีฟัน จำนวน 382 หลอด 17.แปรงสีฟัน จำนวน 382 ด้าม 18.ผ้าอนามัย จำนวน 146 ห่อ 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 493 ผืน 20.ผ้าขนหนู จำนวน 493 ผืน 21.ผ้านุ่ง จำนวน 212 ผืน 22.ผ้าถุง จำนวน 33 ผืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-18)

25.00

18/02/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอ TOR เสื้อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2021-01-22)

21.00

22/01/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 312 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 586 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 468 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 156 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 866 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2821 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1470 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1875 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 40 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 40 กล่อง 11.จาน จำนวน 254 ใบ 12.ชาม จำนวน 257 ใบ 13.ช้อน จำนวน 22โหล 14.ขัน จำนวน 176 ใบ 15.สบู่ จำนวน 255 ก้อน 16.ยาสีฟัน จำนวน 263 หลอด 17.แปรงสีฟัน จำนวน 266 ด้าม 18.ผ้าอนามัย จำนวน 84 ห่อ 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 160 ผืน 20.ผ้าขนหนู จำนวน 160 ผืน 21.ผ้านุ่ง จำนวน 59 ผืน 22.ผ้าถุง จำนวน 252 ผืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-12-21)

0.00

อยู่ระหว่างการจัดทำTORเสื้อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-23)

8.00

23/11/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 24 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.1/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 160 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 368 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 332 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 115 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 580 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1134 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1357 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1324 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 12 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 12 กล่อง 11.จาน จำนวน 125 ใบ 12.ชาม จำนวน 125 ใบ 13.ช้อน จำนวน 8โหล 14.มุ้ง จำนวน 116 หลัง 15.ขัน จำนวน 120 ใบ 16.สบู่ จำนวน 111 ก้อน 17.ยาสีฟัน จำนวน 111 หลอด 18.แปรงสีฟัน จำนวน 111 ด้าม 19.ผ้าอนามัย จำนวน 35 ห่อ 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 121 ผืน 21.ผ้าขนหนู จำนวน 97 ผืน 22.ผ้านุ่ง จำนวน 48 ผืน 23.ผ้าถุง จำนวน 42 ผืน 24.เสื้อกางเกงเด็ก จำนวน 52 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเวรเจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ความช่วยเหลือด้าน เครื่องอุปโภคบริโภคทุก 3 เดือน
:0%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2836

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2836

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6518

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 0
2
34.00

100 / 100
3
57.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **