ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน : 19000000-2839

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

48

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 48

นายอุสมัน มูซอ 0937318138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน ที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจกันของคนในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน

19070000/19070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างพลังเครือข่ายของประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคม ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะ เท่าเทียมกัน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาผู้แทน ตัวแทนของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลืองานของกรุงเทพมหานคร สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน - เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจำนวนขุมชนเป้าหมายที่มีเครือข่ายอาสาสมัคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-09-29)

48.00

29/09/2564 : เพิ่มเติม กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน 3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน 3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน 5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25% จำนวนอาสาสมัคร 108 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน 5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40% จำนวนอาสาสมัคร 116 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน) 1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน) 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน 2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน 2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน 2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน) 3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน 3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน) 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน) 5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน 5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140% จำนวนอาสาสมัคร 284 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน 1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน 4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55% จำนวนอาสาสมัคร 210 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15% จำนวนอาสาสมัคร 48 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 25 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100) ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 791 คน ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90) ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 791 คน * หมายเหตุ เพิ่มเติมจำนวนจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับ จิตอาสาชุมชน อีกจำนวน 23 ชุมชน อาสาสมัคร 90 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-09-22)

48.00

22/09/2564 : ปรับปรุงล่าสุด กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน 3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน 3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน 5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25% จำนวนอาสาสมัคร 108 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน 5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40% จำนวนอาสาสมัคร 116 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน) 1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน) 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน 2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน 2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน 2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน) 3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน 3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน) 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน) 5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน 5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140% จำนวนอาสาสมัคร 284 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน 1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน 4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55% จำนวนอาสาสมัคร 210 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15% จำนวนอาสาสมัคร 48 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 25 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100) ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 791 คน ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90) ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 791 คน ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-09-21)

48.00

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน 3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน 3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน 5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25% จำนวนอาสาสมัคร 108 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน 5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40% จำนวนอาสาสมัคร 116 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน) 1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน) 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน 2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน 2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน 2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน) 3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน 3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน (57 คน) 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.5 ชุมชนราชทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน) 5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน 5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 28 ชุมชน เท่ากับ 140% จำนวนอาสาสมัคร 284 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน 1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน 4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55% จำนวนอาสาสมัคร 210 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 7.3 ชุมชนพัฒนา ซอย 79 จำนวนอาสาสมัคร 21 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15% จำนวนอาสาสมัคร 48 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 25 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมายเดิม (ร้อยละ 100) ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 47.50% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 791 คน ค่าเป้าหมายใหม่ (มติที่ประชุม คกก.เจรจาฯ ปรับลดเป้าหมายเหลือ ร้อยละ 90) ค่าเป้าหมาย 108 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 57 ชุมชน เท่ากับ 52.78% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 791 คน ปล. เอกสารการดำเนินการทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยัง สยภ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม หมายเหตุ รอผลการอุทธรณ์อย่างเป็นทางการ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-08-24)

46.00

24/08/2564 : ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)

** ปัญหาของโครงการ :รอผลการอุทธรณ์ตัวชี้วัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-07-20)

46.00

20/07/2564 : ไม่มีรายงานเพิ่มเติม ยืนตามจำนวนที่ได้รายงานไปแล้วของงวดเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา.... เข้าพื้นที่ในชุมชนไม่ได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)

** อุปสรรคของโครงการ :ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.... รอผลการอุทธรณ์

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-06-18)

46.00

18/06/2564 : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน 3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน 3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน 5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25% จำนวนอาสาสมัคร 108 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน 5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40% จำนวนอาสาสมัคร 116 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน) 1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน) 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน 2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน 2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน 2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน) 3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน 3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 4 ชุมชน (57 คน) 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน) 5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน 5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชน เท่ากับ 135% จำนวนอาสาสมัคร 284 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน 1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน 4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55% จำนวนอาสาสมัคร 210 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 27 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 25 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 55 ชุมชน เท่ากับ 45.83% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 770 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เห็นควรยุติการดำเนินการต่อ เนื่องด้วยจากการระบาดโควิด -19 ซึ่งไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-05-19)

29.00

19/05/2564 : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน 3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน 3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 1 ชุมชน 5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20% จำนวนอาสาสมัคร 98 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน 5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 6 ชุมชน เท่ากับ 40% จำนวนอาสาสมัคร 116 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 4 ชุมชน 1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน 3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน 3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 65 ชุมชน เท่ากับ 30% จำนวนอาสาสมัคร 225 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน 4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25% จำนวนอาสาสมัคร 166 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 27 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 25 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 34 ชุมชน เท่ากับ 28.33% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 657 คน

** ปัญหาของโครงการ :ยังคงติดปัญหาอยู่เรื่องเดิมคือ เข้าชุมชนไม่ได้ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19

** อุปสรรคของโครงการ :ขอให้ สยภ. ประสานกับ สยป. เพื่อขอลดจำนวนเป้าหมายลง ทั้งนี้ หากมีการลดประการใดแล้ว รบกวนรีบแจ้งให้ กปก. 4 (ผู้รับผิดชอบ) โดยด่วน เพื่อที่จะนำเรียนให้ทุก กปก. รับทราบต่อไป

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-20)

20.00

20/04/2564 : กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 75 คน กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 82 คน กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 111 คน กปก. 5 ดำเนินการไปแล้ว 2 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 27 คน กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบ เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 สรุป จากเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 ชุมชน และมีอาสาสมัคร จำนวน 295 คน

** ปัญหาของโครงการ :จากการระบาดของโควิด -19

** อุปสรรคของโครงการ :ขอให้ สยป. พิจารณาลดจำนวนเป้าหมาย เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-03-18)

17.00

18/03/2564 : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0% จำนวนอาสาสมัคร 0 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 1 ชุมชน เท่ากับ 5% จำนวนอาสาสมัคร 28 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 2 ชุมชน 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15% จำนวนอาสาสมัคร 29 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน 4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20% จำนวนอาสาสมัคร 111 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 27 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0% จำนวนอาสาสมัคร 0 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 16.67% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 195 คน

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาที่สำคัญคือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-20)

15.00

20/02/2564 : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0% จำนวนอาสาสมัคร 0 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0% จำนวนอาสาสมัคร 0 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 0 ชุมชน 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 0 ชุมชน 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 21 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0% จำนวนอาสาสมัคร 0 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 27 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0% จำนวนอาสาสมัคร 0 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 3.33% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 48 คน

** ปัญหาของโครงการ :กองปฏิบัติการดับเพลิง 1,2, 6 แจ้งมาว่า สถานีฯ ในสังกัดรับทราบถึงการดำเนินการตามตัวชี้วัดแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ขอเรียนว่า สถานีฯ ในสังกัดรับทราบถึงการดำเนินการตามตัวชี้วัดแล้ว สถานีฯบางชัน, ลาดกระบัง, หัวหมาก ยังเข้าไปดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ส่วนสถานีฯ ประเวศ ได้เข้าไปดำเนินการไปแล้วบางส่วน อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร สามารถรายงานความคืบหน้าในรอบต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-20)

13.00

20/01/2564 : กปก. 4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807-153 ลว. 18 มกราคม 2564 ถึง กปก. 1, 2, 3, 5, 6 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชี้วัดที่ 1.3 (กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชุน) ตามเอกสาร 1 Link: https://is.gd/jVb7Da กปก.4 ได้ออกหนังสือเวียน ที่ กท 1807/169 ลว. 19 มกราคม 2564 ถึง ส.ดพ. ในสังกัด เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสาร 2 Link: https://is.gd/Uxz1Fm

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-21)

10.00

ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-21 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2839

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2839

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6503

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 48

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
17.00

100 / 100
3
46.00

0 / 0
4
48.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **