ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน : 19000000-2840

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

56

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56

นายชวันธร เรืองอุดมทรัพย์ 02-354 6846

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับภัยประเภทต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเองในเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในเบื้องต้น

19050000/19050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการดับเพลิง ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ - เป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยละ 4 ชุมชุน รวม 148 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-09-17)

56.00

17/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ดพ.ๆ ละ 4 ชุมชน) กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน - ส.ดพ.บางอ้อ 1) ชุมชนดวงดี กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 * สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49% รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน รายงาน ณ 17 ก.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน สรุป การดำเนินโครงการฯ จากเป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ดพ.ๆ ละ ๔ ชุมชน) กปก.1 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 6 ชุมชน กปก.2 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 9 ชุมชน กปก.3 เป้าหมาย 20 ชุมชน ดำเนินการได้ 26 ชุมชน กปก.4 เป้าหมาย 16 ชุมชน ดำเนินการได้ 10 ชุมชน กปก.5 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 3 ชุมชน กปก.6 เป้าหมาย 16 ชุมชน ดำเนินการได้ - ชุมชน * เป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49% รายการ เนื้องาน % ความก้าวหน้า% 1. การแจ้งกิจกรรมฯ ให้ กปก.1-6 ทราบ และดำเนินการตามตัวชี้วัด 10% 10% 2. ประสานชุมชน รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนฯ 10% 10% 3. ดำเนินโครงการ ให้การฝึกอบรมฯ (148 ชุมชนฯ) 70% 36.49% 4. สรุปผลการดำเนินงาน 10% ความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 100% 56.49%

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-08-17)

55.00

17/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ดพ.ๆ ละ 4 ชุมชน) กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 *สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81% รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ไม่สามารถดำเนินการฯ ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-19)

55.00

19/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ดพ.ๆ ละ 4 ชุมชน) กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน - ส.ดพ.ยานนาวา 1) ชุมชนบ้านแบบ กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 *สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81% รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน รายงาน ณ 19 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-18)

55.00

18/06/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ดพ.ๆ ละ 4 ชุมชน) กปก.1 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน - ส.ดพ.สวนมะลิ 1) ชุมชนมัสยิดมหานาค กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 12 ชุมชน - ส.ดพ.ลาดยาว 1) ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา 2)ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว 3)ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร 4)ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ 5)ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 6)ชุมชนมิตรประชาพัฒนา 7)ชุมชนไทรงาม - ส.ดพ.บางซ่อน 1)ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศน์ - ส.ดพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 2)ชุมชนหมูบ้านมหาลาภ 3)ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 4)ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ กปก.4 ดำเนินการเพิ่มอีก 6 ชุมชน - ส.ดพ.บางชัน 1) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 2) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 3) ชุมชนนวลจันทร์ 4) ชุมชนสยามพัฒนา - ส.ดพ.ประเวศ 1) ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2) ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 2 ชุมชน - ส.ดพ.บวรมงคล 1)ชุมชนโค้งมะขาม 2)ชุมชนบ้านญวน กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 * สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 52 ชุมชน คิดเป็น 35.14% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.14% รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-05-14)

0.00

14/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ดพ.ๆ ละ 4 ชุมชน) กปก.1 ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน - ส.ดพ.สามเสน 1)ชุมชนซอยสีคาม, 2)ชุมชนตรอกต้นโพธิ์, 3)ชุมชนวัดสวัดสิ์วารีสีมาราม, 4)ชุมชนท่าน้ำสามเสน - ส.ดพ.สวนมะลิ 1)ชุมชนตลาดน้อย กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน - ส.ดพ.ทุ่งมหาเมฆ 1)ชุมชนเย็นอากาศ 2 กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 8 ชุมชน - ส.ดพ.บางซ่อน 1)ชุมชนหนองจุฬา - ส.ดพ.บางโพ 1)ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ, 2)ชุมชนสะพานไม้ - ส.ดพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนวังหิน - ส.ดพ.บางเขน 1)ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา, 2)ชุมชนพลโยธิน 46, 3)ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา, 4)ชุมชนรามอินทรา 83,85 * สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 31 ชุมชน รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-04-26)

36.00

26/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ดพ.ๆ ละ ๔ ชุมชน) กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน - ส.ดพ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า - ส.ดพ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวชูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล - ส.ดพ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม - ส.ดพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน - ส.ดพ.บางซ่อน 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย - ส.ดพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน - ส.ดพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยโจ๊ก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน - ส.ดพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 * สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-04-21)

36.00

21/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ดพ.ๆ ละ ๔ ชุมชน) กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน - ส.ดพ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า - ส.ดพ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวชูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล - ส.ดพ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม - ส.ดพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน - ส.ดพ.บางซ่อน 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย - ส.ดพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน - ส.ดพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยโจ๊ก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน - ส.ดพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 * สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2021-03-22)

21.00

22/03/2564 : เริ่มเข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนบ้างแล้ว และอยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารสรุปรายงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-18)

20.00

18/02/2564 : อยู่ระหว่างการประสานประธานชุมชน และรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-20)

13.00

20/01/2564 : - กปก. ๒ ได้ออกหนังสือเวียน ถึง กปก. ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชี้วัดที่ ๑๐ (กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน) ตามเอกสาร 1 Link: https://is.gd/9VgFNG - กปก.๒ ได้ออกหนังสือเวียน ถึง ส.ดพ. ในสังกัด เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-21)

10.00

21/12/2563 : ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานเขตหรือประธานชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการฝึกอบรม/เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2840

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2840

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6515

ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

ค่าเป้าหมาย ชุมชน : 148

ผลงานที่ทำได้ ชุมชน : 54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
21.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
54.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **