ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม : 20000000-2378

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวรรณมาศ สมัครกิจ/1722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมายถึง การมีส่วนร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักการคลังในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของทุกหน่วยงาน

20021100/20021100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การมีส่วนร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักการคลังในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของทุกหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-10-03)

100.00

03/10/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-08-27)

96.00

27/08/2564 : อยู่ระหว่างรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-07-21)

95.00

21/07/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-06-28)

95.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-05-27)

94.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-04-27)

92.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-03-27)

90.00

27/03/2564 : คณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-28)

55.00

28/02/2564 : คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ ลงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-25)

50.00

25/01/2564 : สนค สยป สนน และสนย ส่งรายชื่อผู้แทนและได้แจ้ง คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-26)

60.00

26/12/2563 : อยู่ระหว่างเวียนแต้งคำสั่งฯ​ และขอรายชื่อผู้แทน​สนค.​ สยป.​สนน.​และสนย.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-758

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำป : 100

ผลงานที่ทำได้ การมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำป : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(การมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำป)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

85 / 100
2
50.00

90 / 100
3
75.00

90 / 100
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **