ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมระบบงานงบประมาณของหน่วยงาน : 20000000-2379

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางเบญจภา สาระ/1702

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สกก. กำหนด

20010000/20010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที สกก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที ่สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : รายงานผลการสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เ (แบบฟอร์ม 5) เพื่อส่งให้สำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินจัดแบบฟอร์มที่ 5 เพื่อเสนอผู้บริหารหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-29)

40.00

29/03/2564 : สำนักงาน ก.ก. แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครส่งสำเนาโครงการ "การจัดทำต้นแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและคู่มือการกรอกข้อมูลอัตรากำลังและสัดส่วนฯ (File Excel) เพื่อใช้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 แบบมุ่งเน้นผลงานของกรุงเทพมหานครให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-29)

20.00

29/01/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มส่งให้สำนักงาน ก.ก. ตามระยะเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : 1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานตัวชี้วัด 2.ประชุมพิจารณานวัตกรรมของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ผู้แทนจากส่วนราชการประชุมค้นหาและเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและพิจารณาข้อมูลของหน่วยงานเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2379

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2379

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-760

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมระบบงานงบประมาณของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สกก. กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สกก. กำหนด : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สกก. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **