ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน : 20000000-2380

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2564)

23

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 23

นางเบญจภา สาระ/1702

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที ่สงม. กำหนด

20010000/20010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-07-29)

23.00

29/07/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400.- บาท รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,308,356.20 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-30)

20.00

30/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,635,598.65 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-05-28)

16.00

28/05/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,635,598.65 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400.- บาท รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 2,303,995.06 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-02-24)

9.00

24/02/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400.- บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 1,907,752.15 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-01-29)

19.00

29/01/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน83,021,800 บาท รายจ่าย จำนวน15,578,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-12-30)

4.00

30/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 23,282,400.- บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 915,884.58.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-27)

2.00

27/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 325,639.59 บาท (ณ วันที่ 25 พ.ย.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2380

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2380

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-761

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สงม. กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สงม. กำหนด : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สงม. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **