ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance- based Budgeting Information System) : 20000000-2387

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวจันทาภา สิริรัตน์/1712

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBeB: Performance-based e-Budgeting) ที่ใช้ได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาด มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ และรองรับการขยายตัวในอนาคตต่อไป โดยระบบ BMA PBIS ต้องครอบคลุมการแก้ปัญหาของระบบปัจจุบัน รองรับความต้องการในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตลอดจนอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลด้านการงบประมาณสำหรับใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจ สามารถเผยแพร่สารสนเทศด้านการงบประมาณสำหรับผู้สนใจ ตลอดจนรองรับการจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติการงบประมณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดหาระบบและจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุง เทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

มีการออกแบบพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-09-23)

40.00

23/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาเสนอราคาในวันที่ 27 ก.ย.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-08-27)

40.00

27/08/2564 : คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ พิจารณาจัดทำร่างขอบเขตฯ และราคากลางครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานผลร่างขอบเขตฯ และราคากลางครั้งที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-21)

40.00

21/07/2564 : คณะกรรมการพิจารณาผลแจ้งผลการพิจารณาไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติฯอยุ่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบและประกาศยกเลิกประกวดราคา ครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-28)

40.00

28/06/2564 : 1.คณะกรรมการฯ พิจารณาขอบเขตงานฯ ครั้งที่ 3 2. ลงประกาศเผยแพร่เชิญชวนและยื่นข้อเสนอครั้งที่ 3 ในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-27)

40.00

27/05/2564 : เชิญผู้เสนอราคารายที่ผ่านคุณสมบัติทำการทดสอบ POC คณะกรรมการพิจารณาผลฯ แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ POC อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบและประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-27)

40.00

27/04/2564 : ลงประกาศเผยแพร่เชิญชวนและยื่นข้อเสนอ ครั้งที่2 ในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-27)

50.00

27/03/2564 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯแจ้งว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ POC เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบและปิดประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่1 อยู่ระหว่างประกวดราคาครั้งที่2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-27)

40.00

27/02/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-25)

40.00

25/01/2564 : นำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่บนระบบe-GP และwebsite หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบให้นำประกาศเผยแพร่และเอกสารประกวดราคาเผยแพร่บนระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-755

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน : 5

ผลงานที่ทำได้ ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

90 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

85 / 100
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **