ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ : 20000000-2388

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสิทธิเดช ฉวีวรรณ/1720

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เงินกันไว้เหล่ือมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนสิ้นเดือนกันยายน 2564 และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจผว.กทม.) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในส้ินเดือนกันยายน 2564 และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจ ผว.กทม.) ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อให้สำนักงบประมาณฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด 3. เพื่อสรุปประมวลประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานเกี่ยวกับการงบประมาณสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำเดือนโดยรายงานให้ ป.กทม.และ ผว.กทม.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-27)

95.00

27/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำเดือนโดยรายงานให้ ป.กทม.และ ผว.กทม.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-21)

90.00

21/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำเดือนโดยรายงานให้ ป.กทม.และ ผว.กทม.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-28)

85.00

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำเดือน ได้รายงานให้ป.กทม. และผอ.กทม.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-27)

75.00

27/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำเดือน ได้รายงานให้ป.กทม. และผอ.กทม.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-27)

70.00

27/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้งบประมาณฯ ประจำเดือนโดยรายงานให้ ป.กทม และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-27)

60.00

27/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำเดือนโดยรายงานให้ ป.กทม.และผว.กทม.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำเดือน โดยรายงานให้ ป.กทม.และผว.กทม.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-25)

30.00

25/01/2564 : ตรวจสอบหน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้ผูกผันงบลงทุนล่าช้า เพื่อเชิญประชุมติดตามงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินฯ และการพาณิชย์ของ กทม.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

95 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

85 / 100
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **