ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง : 20000000-2391

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวรรณมาศ สมัครกิจ/1722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3 ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายการที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณ อาทิ งบลงทุน (พัฒนา กทม. ) งบซ่อมบำรุง โครงกาต่อเนื่อง โดยการจัดทำงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจะทำให้เกิดความสอดคล้องของงบประมาณ จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดทำกรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3 ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายการที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณ อาทิ งบลงทุน (พัฒนา กทม. ) งบซ่อมบำรุง โครงกาต่อเนื่อง โดยการจัดทำงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจะทำให้เกิดความสอดคล้องของงบประมาณ จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ระดับ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-10-03)

100.00

03/10/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-23)

95.00

23/09/2564 : คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯแล้วอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-27)

65.00

27/08/2564 : ประชุมคณะกรรมการฯ แล้วอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-21)

60.00

21/07/2564 : ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-06-28)

42.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-05-27)

42.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-04-27)

42.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-27)

45.00

27/03/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการและเวียนแจ้งคณะกรรมการฯแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : แต่งตั้งและเวียนแจ้งคณะกรรมการฯแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : เสนอโครงการแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติโครงการรวบรวมข้อมูลและแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2391

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2391

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-759

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **