ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 : 21000000-3209

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางสาวมีน่า สุปินะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การดำเนินการของหน่วยงานในปัจจุบันมีการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนใช้กระดาษเป็นจำนวนมากโปรแกรมการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการตามภารกิจที่สำคัญ ข้อมูลมีการจัดเก็บซ้ำซ้อนและขาดผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เสนอแนวทางเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างแผนแม่บทฯ และภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคลากรเป็นต้น เพื่อให้รองรับกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสังคมดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ แต่มีปัญหาส่วนใหญ่คือ การขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กับพันธกิจองค์กร (Business) ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดความล้มเหลวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรอาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยราคาแพงแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางพันธกิจ (Business Process) ไม่ตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Business Vision)ขององค์กร รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เป็นแนวความคิดใหม่ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดโจทย์การบริการการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmapขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้

21100100/21100100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อมุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในการทำงาน (Data Driven Organization) และลดการใช้กระดาษให้มากที่สุด 3. เพื่อกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single Source โดยมีการกำหนด Data Operation และ Data Governance ที่เหมาะสม 5. เพื่อเป็นแนวทางกำหนดกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เน้นการเชื่อมโยงระบบผ่านAPIเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการเปิดข้อมูลให้กับ Stakeholder ผ่าน Public API

เป้าหมายของโครงการ

1.รายงานสรุปผลการศึกษา เพื่อคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของกรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ที่เหมาะสม และจัดทำรายละเอียดข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้านที่สอดคล้องตามกระบวนการโดยระบุถึงข้อมูลหลักของกระบวนการแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ใช้งานข้อมูล 2. การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนงานตามภารกิจอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรที่พร้อมสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ 3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจอย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-26)

70.00

26/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 8 ซึ่งได้แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้วและจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และที่ปรึกษาได้จัดประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ Digital Transformation ตามรายงานผลการศึกษาแก่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักทุกสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง ในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-15)

65.00

15/06/2564 : ในงวดงานที่ 8 ต้องมีการจัดประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ Digital Transformation ตามรายงานผลการศึกษาแก่ ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักทุกสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 5 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงขึ้น และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ข้อ “2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา...ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน...” ทำให้การจัดประชุมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ และเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาและรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงขึ้น และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ข้อ “2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา...ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน...” ทำให้การจัดประชุมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ และเสร็จสิ้นภายในปี 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-25)

65.00

25/05/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินงานงวดที่ 8

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ Digital Transformation ตามรายงานผลการศึกษาแก่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักทุกสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-09)

50.00

09/04/2564 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินงานงวดที่ 8

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการทำ Digital Transformation ตามผลการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับต่างๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-10)

40.00

10/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 7 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อนำเสนอแนวทางการทำ Digital Transformation ตามผลการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 4) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-17)

35.00

2/17/2021 : ตรวจรับงานงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-05)

30.00

5/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2020 : ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 6 แล้ว เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-13)

10.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ปรึกษาดำเนินงานตามสัญญาจ้างในงวดงานที่ 6 โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำการนำสถาปัตยกรรมองค์กรรุงเทพมหานครไปใช้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามผลการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินงานตามสัญญาจ้างในงวดงานที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :เป็นโครงการต่อเนื่อง ปี 62-64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการ
:50%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปข้อมูลผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1079

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงานให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

95 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **