ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที : 21000000-6500

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2564)

55

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55

ฝ่ายบริการ 2

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านไอทีเข้าไปมีบทบาทในทุกด้าน และพัฒนาความก้าวหน้าไป อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณบุคลากรทางด้านไอทีของภาครัฐที่จะมาสนับสนุนการบริการมีไม่เพียงพอ ยังขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐานและความรอบรู้ด้านไอทีอีกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีความพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจน การพัฒนาของสังคมยุคไอทีได้ และด้วยเหตุนี้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน และ ในปี พ.ศ. 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ให้มีองค์ความรู้และมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที จากหน่วยงานระดับรัฐบาล ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาบุคลากรและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีของประเทศไทย ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านไอทีเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จากเหตุผลข้างต้น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านไอทีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ก่อนซึ่งผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพร้อมสามารถสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านไอทีจากหน่วยงานระดับรัฐบาลได้ตามความสมัครใจ โดยประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป โดยในปีงบประมาณนี้มุ่งเน้นด้าน Data Science

21090300/21090300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้าน Data Science และใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงานไอทีรวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่งของบุคลากรสายงานไอทีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-15)

55.00

15/07/2564 : เลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลายตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0509/0677 ลว. 16 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-15)

55.00

15/06/2564 : เลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลายตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0509/0677 ลว. 16 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-14)

55.00

14/05/2564 : เลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลายตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0509/0677 ลว. 16 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-16)

50.00

16/04/2564 : ขออนุมัติคำสั่งกรุงเทพมหานครให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-22)

40.00

22/03/2564 : รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-16)

30.00

16/02/2564 : เวียนแจ้งหลักสูตร กำหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-14)

10.00

14/12/2563 : วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-13)

6.00

13/11/2563 : วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-10-26)

3.00

26/10/2563 : วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-6500

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-6500

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-2024

ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด

ค่าเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด : 80

ผลงานที่ทำได้ ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด : 55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
40.00

0 / 0
3
55.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **