ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายไหม : 22000000-4050

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ฝบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด ตามโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง และมีรถจะสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากรถเช่าเดิมที่ครบกำหนดสัญญา จึงต้องดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย พื้นที่สายไหม เพื่อทดแทนโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง (สจฝ./0207031-56-01/147,384,478 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน - ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยฯโดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร - เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 214 คัน แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : วันที่ 1-30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถงวดที่ 82 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 15,087,016 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 7033/64 ลว. 7 พ.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถงวดที่ 81 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 16,703,482 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6340/64 ลว. 7 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถงวดที่ 80 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 16,703,482 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5085/64 ลว. 4 มี.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : วันที่ 1-31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถงวดที่ 79 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 16,164,660 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4138/64 ลว. 4 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถงวดที่ 78 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 16,703,482 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

24/10/2563 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.152/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 กับบริษัทอิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 18 พ.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2557 – 2564) วันสิ้นสุดสัญญา : 16 มิ.ย. 64 วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามการดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการและเบิก-จ่ายตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4050

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4050

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0991

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
95.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **