ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช : 22000000-4054

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นายพรชัย แก้วจำปา ศอน.สบก.สจฝ. 2449

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งต่อมาได้มีการจ้างเหมาเอกชนให้มาดำเนินงานแทนกรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงงานลงได้และการดำเนินงานโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สจฝ./0207031-57-05/29,328,500 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๓ การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 พ.ค. 64) เท่ากับ 2,838 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 เม.ย. 64) เท่ากับ 2,774 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 4,033 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 52 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 2,145,324 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6217,6219/64 ลว. 7 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 3,217 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 51 ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 2,115,266.40 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5717,5719/64 ลว. 24 มี.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ม.ค. 64) เท่ากับ 3,099 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 50 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 2,411,452.80 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5256,5257/64 ลว. 8 มี.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ธ.ค. 63) เท่ากับ 3,639 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 49 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 2,199,487.20 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4114,4116/64 ลว. 4 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 พ.ย. 63) เท่ากับ 3,300 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 48 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 2,129,328 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 2956,2960/64 ลว. 7 ม.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ต.ค. 63) เท่ากับ 3,163 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 47 ประจำเดือน กันยายน 2563 เป็นเงิน 2,247,772.80 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 1297,1298/63 ลว. 30 พ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-25)

5.00

10/25/2020 : 1.ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สสล. 129/2559 ลว. 11 ส.ค. 59 กับบริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ในวงเงิน 407,563,200.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มสัญญา 1 พ.ย.59 สิ้นสุดสัญญา 31 ต.ค. 64 2. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 ก.ย. 63) เท่ากับ 3,316 ลบ.ม. 3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 46 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 2,449,992 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 1295,1296/63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามการดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการและเบิก-จ่ายตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4054

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4054

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0992

ตัวชี้วัด : 14. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (41,509 ลบ.ม.)

ค่าเป้าหมาย ลบ.ม. : 45000

ผลงานที่ทำได้ ลบ.ม. : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลบ.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.00

100 / 100
2
27.00

0 / 0
3
46.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **