ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม : 22000000-4055

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นายชาญวิทย์ สมใจปองธรรม ศนข.สบก.สจฝ. 2449

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งต่อมาได้มีการจ้างเหมาเอกชนให้มาดำเนินงานแทนกรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงงานลงได้และการดำเนินงานโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สจฝ./0207031-57-06/27,642,200 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๓ การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 พ.ค. 64) เท่ากับ 1,947 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-30 เม.ย. 64) เท่ากับ 1,817 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 55 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 1,855,693.58 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6331/64 และ 6333/64 ลว. 7 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 3,012 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 53 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 2,168,860.95 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5114/64 และ 5117/64 ลว. 5 มี.ค 64 และ งวดที่ 54 ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 1,887,643.34 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5718/64 และ 5720/64 ลว. 24 มี.ค. 64 รวมเป็นเงิน 4,056,504.29 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 2,770 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 52 ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563 เป็นเงิน 1,856,140.43 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4073/64 และ 4075/64 ลว. 3 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 ม.ค. 64) เท่ากับ 2,757 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 ธ.ค. 63) เท่ากับ 3,290 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 51 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,680,900.74 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2697/64 และ 2700/64 ลว.5 ม.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : 1.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-30 พ.ย. 63) เท่ากับ 2,802 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 49 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 1,595,999.24 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1305/64 ,1307/64 และ 1308/64 ลว.30 พ.ย. 63 3. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 50 ประจำเดือน กันยายน 2563 เป็นเงิน 1,676,804.63 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1311/64 ,1312/64 ลว.30 พ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง(วันที่1-31 ต.ค. 63) เท่ากับ 2,507 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-25)

5.00

10/25/2020 : 1.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.105/2559 ลว. 29 มิ.ย.59 กับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 407,974,050 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มสัญญา 8 ส.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 ส.ค. 64 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-30 ก.ย. 63) เท่ากับ 2,514 ลบ.ม. 3. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 48 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,511,991.45 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11823/63 ,11829/63 ลว.2 ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามการดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการและเบิก-จ่ายตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4055

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4055

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0992

ตัวชี้วัด : 14. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (41,509 ลบ.ม.)

ค่าเป้าหมาย ลบ.ม. : 45000

ผลงานที่ทำได้ ลบ.ม. : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลบ.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.00

100 / 100
2
27.00

0 / 0
3
46.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **