ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 22000000-4058

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ฝบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมความเจริญในทุกด้าน และเป็นพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่อย่างหนาแน่น ตลอดจนมีการพัฒนาทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารและการซ่อมแซมปรับปรุงถนน มีผลทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ควรที่จะกำหนดให้ 50 เขตซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติได้ดำเนินการทำความสะอาดถนนและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่เขต จึงจำเป็นที่จะต้องมียานพาหนะพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำความสะอาดโดยเฉพาะฝุ่นละออง (สจฝ./0207031-61-01/235,425,000 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดถนนและสิ่งก่อสร้าง -เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อเช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ 6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 50 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : วันที่ 1-30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18,060,000 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6707/64 ลว. 27 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 16 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 19,995,000 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6345/64 ลว. 7 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 15 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 19,995,000 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5090/64 ลว. 4 มี.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : วันที่ 1-31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19,350,000 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4083/64 ลว. 3 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 13 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 19,995,000 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 2780/64 ลว. 5 ม.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-25)

5.00

10/25/2020 : 1.ดำเนินการเช่ารถกวาดดูดฝุ่น ขนาด 6.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 50 คัน กับห้างหุ้นส่วน ที.ไอ.พี.ออโต้พาร์ท เลขที่สัญญา สสล.28/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 วันเริ่มสัญญา : 1 ต.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 – 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย.67 2.วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามการดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4058

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4058

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0991

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
95.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **