ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. : 22000000-4059

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ฝบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน (สจฝ./0207031-61-02/77,512,900 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอยเพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนให้มีความสะดวกและคล่องตัว -เพื่อใช้ปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วน วานแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : วันที่ 1-30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5,946,192 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6705/64 ลว. 27 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 16 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 6,583,284 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6344/64 ลว. 7 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธื 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 15 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5091/64 ลว. 4 มี.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : วันที่ 1-31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,370,920 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4082/64 ลว. 3 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 13 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 2781/64 ลว. 5 ม.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-25)

5.00

10/25/2020 : 1.ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน กับห้างหุ้นส่วน ที.ไอ.พี.ออโต้พาร์ท เลขที่สัญญา สสล.3/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 วันเริ่มสัญญา : 1 ต.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 – 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย.67 2.วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามการดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการและเบิก-จ่ายตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4059

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4059

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0991

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
95.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **