ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 3 : 22000000-4064

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นายพรชัย แก้วจำปา ศอน.สบก.สจฝ. 2449

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก (สจฝ./0207031-63-07/59,960,000 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 พ.ค. 64) เท่ากับ 4,048 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 เม.ย. 64) เท่ากับ 3,614 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 5,037 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 4,266 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 3,197,367 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6215/64 ลว. 7 เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ม.ค. 64) เท่ากับ 5,242 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 3,928,879 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5715/64 ลว. 24 มี.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ธ.ค. 63) เท่ากับ 5,093 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 3,817,203.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5285/64 ลว. 8 มี.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-30 พ.ย. 63) เท่ากับ 4,866 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 3,647,037 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4682/64 ลว. 19 ก.พ.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : 1.ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (วันที่ 1-31 ต.ค. 63) เท่ากับ 4,649 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,889,489.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4675,2578/64 ลว. 19 ก.พ.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-25)

5.00

10/25/2020 : 1.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล. 139/2563 ลว. 30 ก.ย. 63 กับบริษัท ไพโรจน์ สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ในวงเงิน 232,157,625 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี วันเริ่มสัญญา 16 ต.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ค. 67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามการดำเนินการตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการและเบิก-จ่ายตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4064

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4064

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-1017

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

90 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **