ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหารถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ : 22000000-4065

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ฝบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวด้อมต่างๆปัจจุบันปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งจากควันท่อไอเสียรถยนต์ การเผาในที่โล่ง การก่อสรา้งตลอดจนมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้รรฉีดพ่นน้ำอเนกประสงคื เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (สจฝ./0207031-63-12/53,000,000 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับใช้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และใช้บรรเทาความร้อน ลดอุณหภูมิของอากาศในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด - เพื่อใช้ปฏิบัติงานฉีดล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ต้นไม้ ใบไม้ ที่มีคราบฝุ่นละอองเกาะ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดหารถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 200 แรงม้า ฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ถังบรรจุน้ำสแตนเลสเกรด 304 ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ชุดท่อกรวยพัดลมติดตั้งประกอบเข้ากับชุดหัวฉีดพ่นน้ำ ฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 50 เมตร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมสายส่งน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 6 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 : บริษัทฯมีหนังสือเลขที่ TB125/221 ลงวันที่ 19 ก.ค.64 แจ้งข้อขัดข้องและขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการส่งมอบรถล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ครบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ครบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ครบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ครบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ครบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวงเงิน 27,000,000 บาท กับ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ครบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อรถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-25)

5.00

10/25/2020 : กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 24 ก.ย. 63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจาณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามการดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการและเบิก-จ่ายตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4065

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4065

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0991

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
95.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **