ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 2 : 22000000-4067

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นายชาญวิทย์ สมใจปองธรรม ศนข.สบก.สจฝ.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งต่อมาได้มีการจ้างเหมาเอกชนให้มาดำเนินงานแทนกรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงงานลงได้และการดำเนินงานโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สจฝ./0207031-64-01/2,768,400 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมาฯ โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-28)

40.00

28/05/2564 : กำหนดเสนอราคา 4 มิ.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-27)

30.00

27/04/2564 : ประกาศเชิญชวน 30 เม.ย. - 2 มิ.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-26)

25.00

26/03/2564 : ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเห็นชอบหนังสือรายงานการขอจ้าง เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-24)

20.00

24/02/2564 :จัดทำหนังสือรายงานการขอจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-27)

15.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนด TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

5.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนด TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-25)

1.00

10/25/2020 : ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาฯ ตามหนังสือที่ ฝบท 3205/2563 ลว. 16 ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนด TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามการดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการและเบิก-จ่ายตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4067

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4067

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-1017

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

90 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **