ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย : 22000000-4069

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววันทนา วุฒิยิ่งยง กบว.สจฝ.2423

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นหากมีการจัดการอย่างไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดการมูลฝอย ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีนโยบายรณรงค์ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อนำมูลฝอยดังกล่าวไปกำจัดตามประเภทอย่างเหมาะสม รวมถึงได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย โดยการจัดรถเพื่อแยกเก็บมูลฝอยตามประเภทตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แต่ปัจจุบันยังคงพบปัญหา การไม่คัดแยกมูลฝอยทำให้มูลฝอยปะปนกันในรถเก็บขนมูลฝอย และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามประเภท (สจฝ./07103-2/470,800 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ มูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการปฏิบัติงาน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการมูลฝอยตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 660 คน (จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 110 คน) ดังนี้ 1.บุคลากรกรุงเทพมหานคร - ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สังกัดสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ตำแหน่งพนักงานเก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาดของกรุงเทพมหานคร และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 600 คน ( 100 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น) - บุคลากรกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม 60 คน (รุ่นละ 10 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น) ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 72 คน (รุ่นละ 12 คน จำนวน 6 รุ่น) 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 60 คน (10 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น) 2) วิทยากร 12 คน (2 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-31)

10.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-29)

10.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-28)

60.00

28/06/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว จัดทำร่างคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-25)

55.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยมีกำหนดจัดอบรมวันที่ 12-14,18-20 พ.ค. 64 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-24)

50.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-01-27)

45.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-29)

40.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-30)

30.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าอบรมจากสำนักงานเขต เพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-25)

5.00

10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมสถานที่อบรม ประสานวิทยากร พร้อมจัดทำหนังสือเชิญและคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวดและจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการอบรม
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4069

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4069

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0991

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
95.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **