ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด : 22000000-4070

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิด และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรการรักษาความสะอาด ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการการรักษาความสะอาด จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะในการจัดการขยะและประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานครนำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด จำนวน 5 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,020 คน ประกอบด้วย *กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 950 คน ดังนี้ 1.บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานการรักษาความสะอาด สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต จำนวน 750 คน (150 คน/รุ่น) 2.บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน (40 คน/รุ่น) *ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 50 คน (10 คน/รุ่น) 2.วิทยากร จำนวน 20 คน (4 คน /รุ่น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-31)

10.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-29)

10.00

29/07/2564 : อยู๋ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-28)

10.00

28/06/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-28)

10.00

28/05/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** ปัญหาของโครงการ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** อุปสรรคของโครงการ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-27)

10.00

27/04/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-26)

10.00

26/03/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-24)

10.00

24/02/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

27/01/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

12/28/2020 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-25)

30.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-25)

1.00

10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-31 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฝึกอบรม
:60%
เริ่มต้น :2021-02-28 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-28 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-05-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4070

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4070

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0991

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
95.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **