ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และการบริการสุขาสาธารณะ : 22000000-4072

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวลลิดา กังวาลชิรธาดา ฝขก.สบก.สจฝ. 2450

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสูบสิ่งปฏิกูล ไขมัน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขาสาธารณะ ได้รับองค์ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาปรับใช้กับการดำเนินภารกิจของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการให้บริการประชาชน อีกทั้งการได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานตามภารกิจระหว่างสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน(สจฝ./07103-6/1,657,000 บาท)

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และการบริการสุขาสาธารณะ ให้มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล HAS คือ ได้แก่ ความสะอาด (Healthy) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety) และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการให้บริการที่เป็นเลิศของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ดี แก่บุคลากรของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตโดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการดูงานหน่วยงานอื่น 3.เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความสามัคคี ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และการบริการสุขาสาธารณะ ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

การสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต จำนวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ดังนี้ 1) บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน (50 คน/รุ่น) 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต จำนวน 200 คน (100 คน/รุ่น) ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน (15 คน/รุ่น) 2) วิทยากร จำนวน 20 คน (10 คน/รุ่น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-29)

100.00

29/07/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สพข.2/59 ให้ สพข.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-28)

90.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้​ ความเข้าใจ​ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-28)

90.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้​ ความเข้าใจ​ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-04-27)

90.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้​ ความเข้าใจ​ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-03-26)

90.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้​ ความเข้าใจ​ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-02-24)

90.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้​ ความเข้าใจ​ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-01-29)

90.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้​ ความเข้าใจ​ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-12-29)

85.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้​ ความเข้าใจ​ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-12-23)

80.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสัมมนาดูงานแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รุ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-11-30)

70.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการสัมมนาและดูงานโครงการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมันและการบริการสุขาสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-25)

10.00

10/25/2020 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ และขออนุมัติเงินยืม พร้อมประสานวิทยากรและสถานที่จัดการสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานสถานที่สัมมนา
:15%
เริ่มต้น :2020-10-22 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-22 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการสัมมนา
:20%
เริ่มต้น :2020-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการสัมมนา
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปและประเมินผลโคงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4072

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4072

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0991

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
95.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **