ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 22000000-4087

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กจอ. (นางอรอุมา เกิดศรีเหล็ก โทร.022032951 หรือโทร 2461)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปี 2562 มีจำนวนรถทุกประเภทที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครประมาณ 10 ล้านคัน (รวมรถจักรยานยนต์) เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลประมาณร้อยละ 25 ในขณะที่พื้นที่ถนนของกรุงเทพฯ สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้เพียง 2 ล้านคัน ทำให้ปริมาณรถยนต์มากกว่าถนนถึงเกือบ 5 เท่า ทำให้การจราจรติดขัด เกิดการสะสมของมลพิษ หากผู้ขับขี่รถยนต์ขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ จะปล่อยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งสารมลพิษที่สำคัญและมีปริมาณความเข้มข้นสูง ได้แก่ ควันดำ (Black Smoke) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ยังเป็นปัญหาในพื้นที่บริเวณริมถนน และหากฝุ่นละอองสะสมในร่างกายเป็นเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยทำให้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ โรคปอด โรคมะเร็ง หรือโรคระบบทางเดินหายใจได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จึงได้จัดทำกิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นการควบคุมการปล่อยควันดำจากยานพาหนะที่สัญจรในกรุงเทพมหานคร เป็นการควบคุมมลพิษจากแหล้งกำเนิดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป โดยดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บกจร.) แผนการตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนการนำรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ารับการตรวจวัดมลพิษและการรายงานผล 2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงานตามแผน 3.รวบรวมผลการตรวจวัดรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4.รายงานผลการดำเนินงาน

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บกจร.) 2. กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 3. กิจกรรมควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. กิจกรรมตรวจวัดมลพิษจากรถโดยสารสาธารณะร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ.2559 = ร้อยละ 23.39) ลดลงร้อยละ 4

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
๑.๑.๓.๓ กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : เรียกรถตรวจวัดควันดำร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก ขสมก. และกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 189,439 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและออกคำสั่งห้ามใช้ 5,445 คัน และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครนำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2 จำนวน 4,159 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 20 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-27)

90.00

27/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครนำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2 โดยมีรถราชการเข้าตรวจมลพิษแล้ว 3,260 คัน พบค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 13 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-23)

75.00

23/07/2564 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตรวจวัดควันดำร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างนำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รถราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าตรวจวัดมลพิษล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตรวจวัดควันดำร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2 แล้ว 1,188 คัน มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 7 คัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-25)

65.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตรวจวัดควันดำร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครนำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการตรวจวัดแล้ว 192 คัน พบค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตรวจวัดควันดำร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานในสังกัดอยู่ระหว่างนำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผลการนำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1 มีรถเข้าตรวจวัดมลพิษทั้งสิ้น 4,183 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐาน 29 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 จากรถราชการทั้งหมดที่เข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-26)

55.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตรวจวัดควันดำร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก ขสมก. และกรมควบคุมมลพิษ และรวบรวมผลการควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเรียกตรวจมลพิษแล้ว จำนวน 4,139 คัน พบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 26 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.63 จากรถราชการทั้งหมดที่เข้าตรวจวัดมลพิษ และได้เวียนแผนให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-23)

50.00

อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตรวจวัดควันดำร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก ขสมก. และกรมควบคุมมลพิษ และรวบรวมผลการควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเรียกตรวจมลพิษแล้ว จำนวน 3,565 คัน พบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 23 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 จากรถราชการทั้งหมดที่เข้าตรวจมลพิษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-25)

40.00

2021-1-25 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวัดรถยนต์ควันดำตามแผนปฏิบัติการ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร และรวบรวมผลการควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการเรียกตรวจมลพิษแล้ว จำนวน 2,307 คัน พบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 17 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-24)

30.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผนการออกตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก ขสมก. และกรมควบคุมมลพิษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกปฏิบัติงานตามแผนการตรวจวัดที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-25)

10.00

25/10/2563 : อยู่ระหว่างเวียนแผนการนำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษครั้งที่1/2564 และอยู่ระหว่างกำหนดแผนการออกตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและรถสองแถวร่วมกับขสมก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการออกตรวจวัดมลพิษ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เวียนแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกปฏิบัติงานตามแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมและรายงานผลการออกปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4087

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4087

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0995

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศได้รับการควบคุมฝุ่นละออง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **