ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 23000000-3737

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวกันทิมา เสียงเพราะ โทร.022032749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและชาวต่างประเทศ จึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปิดรับวัฒนธรรมจากภายนอกมากขึ้น โดยมิได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำไปใช้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเป็นอย่างมาก และหากประชาชนขาดการตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย ประเทศไทยจะไม่เหลืออัตลักษณ์หรือความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนความภาคภูมิใจและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสูญสิ้นไปในที่สุด ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือการที่ประชาชนเลือกเปิดรับและเรียนรู้กระแสนิยมจากภายนอก รวมถึงการขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น ทำให้กระบวนการการเรียนรู้ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในการนี้ กรุงเทพมหานครจึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น และเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเปิดให้บริการรวม ๒5 แห่ง แบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน ๒4 แห่ง ในพื้นที่ ๒3 เขต และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ–พูนทรัพย์

23071020/23071020

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ ๒.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพและองค์ประกอบด้านความรู้โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-10)

95.00

10/09/2564 :1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ - ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 15,744.-บาท (วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2564) - อาสาสมัครฯ มาปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือส่วนวัฒนธรรม ที่ 357/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 2. ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 0 คน หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) 3. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 -24 สิงหาคม 2564 กิจกรรมประกอบด้วย 1. การประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภท “กลอนแปด” ระดับชั้นประถมศึกษา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 35 คน มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 รางวัล ดังนี้ 1.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 3,000.-บาท เด็กหญิงนรภัทร เหล่าหาชัย 1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล ๆ ละ 2,000.-บาท เด็กหญิงสุตาภัทร ขัตติยาภิรักษ์ 1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล ๆ ละ 1,000.-บาท เด็กหญิงอารียา ปาทาน 1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 500.-บาท รวมเป็นเงิน 1,500.-บาท (1) เด็กหญิงวรัญญา บุญทา (2) เด็กหญิงพลอยปภัส จันลา (3) เด็กชายอิศเรศ เทียนศิริ 2. การประกวดเรื่องสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 คน มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 รางวัล ดังนี้ 2.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 3,000.-บาท นางสาววานุ 2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล ๆ ละ 2,000.-บาท นางสาวนิชนันท์ ราดรอด 2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล ๆ ละ 1,000.-บาท นางสาวศยามล หงสาวดี 2.4 รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 500.-บาท รวมเป็นเงิน 1,500.-บาท (1) นางสาวแต๋น (2) เด็กหญิงอินทิรา จุนาศักดิ์ (3) นางสาวดุสิตา แหยมนาค - 2 - 3. การประกวดกวีนิพนธ์ ระดับประชาชนทั่วไป มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 39 คน มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 รางวัล ดังนี้ 3.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 3,000.-บาท นายเจษฎา วิไลวรรณ 3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล ๆ ละ 2,000.-บาท นายชัยมงคล โฮฮิน 3.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล ๆ ละ 1,000.-บาท นายองอาจ สิงห์สุวรรณโชติ 3.4 รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 500.-บาท รวมเป็นเงิน 1,500.-บาท (1) นายพล พิมพ์โพธิ์ (2) นายอภิชัย อุทัยแสง (3) นายสุขภชัย เฉลิม รวมทั้งหมด 18 รางวัล เป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 22,500.-บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภท “กลอนแปด” ระดับชั้นประถมศึกษา เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,800.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดเรื่องสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,800.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดกวีนิพนธ์ ระดับประชาชนทั่วไป เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,800.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 54,900.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 7. ส่งคืนเงินค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด 3 ประเภทกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 1,350.-บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

25/08/2564 : 1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ - ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 15,744.-บาท. (วันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2564) 2. ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 0 คน หมายเหตุ : 1. วันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2564 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการ 2. วันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2564 พิพิธภัณฑ์ฯ ปิดให้บริการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) 3. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 -24 สิงหาคม 2564 ได้รับเงินยืมแล้วและได้ดำเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย (1) การประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภท “กลอนแปด” ระดับชั้นประถมศึกษา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 35 คน (2) การประกวดเรื่องสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 คน (3) การประกวดกวีนิพนธ์ ระดับประชาชนทั่วไป มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 39 คน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : 1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ - ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 11,808.-บาท 2. ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 4 คน หมายเหตุ : 1. วันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2564 พิพิธภัณฑ์ฯ ปิดให้บริการ 2. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการตามปกติ 3. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 -24 สิงหาคม 2564 (1) ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้ว (2) ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว (3) ลงประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เนต Facebook และอยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร ผู้เข้าประกวด (3) อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติยืมเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ - ประจำเดือนเมษายน 2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 0.-บาท 2. ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 0 คน 3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นมีผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ จึงปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564, (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และ (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น จึงให้อาสาสมัครฯ หยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 4. ระหว่างที่ปิดพิพิธภัณฑ์ฯ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้มาทำความสะอาดพื้น เช็ด ถู ภายในพิพิธภัณฑ์ฯให้สะอาดอยู่เสมอ และตัด ตกแต่งกิ่งไม้บริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อป้องกันการหักโค่นจากพายุฝน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : ดำเนินการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการวันภาษาไทย 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ - ประจำเดือนเมษายน 2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 21,014.-บาท 2. ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 20 คน (1 เมษายน – 25 เมษายน 2564) 3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ จึงปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-04-26)

43.00

26/04/2564 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ - ประจำเดือนธันวาคม 2563 เบิกจ่ายเป็นเงิน 7,056.-บาท (22 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2563) - ประจำเดือนมกราคม 2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 19,776.-บาท - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 19,776.-บาท - ประจำเดือนมีนาคม 2564 เบิกจ่ายเป็นเงิน 21,754.-บาท 2. ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 19 คน 3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 19 ทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเยี่ยมชม และให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดการเข้าชม และให้แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ จัดสวนตกแต่งดูแลรักษาต้นไม้อย่างสม่ำเสมอสถานการณ์โดยรวมปกติ เรียบร้อยดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-26)

10.00

26/03/2564 : รายงานการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จากเดิมวันละ 360 บาท เป็นวันละ 480 บาท และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 จากปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 11 คน 3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 19 ทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเยี่ยมชม และให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดการเข้าชม และให้แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ จัดสวนตกแต่งดูแลรักษาต้นไม้อย่างสม่ำเสมอสถานการณ์โดยรวมปกติ เรียบร้อยดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : 1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 - ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จากเดิมวันละ 360 บาท เป็นวันละ 480 บาท 2. ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 20 คน 3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 19 ทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเยี่ยมชม และให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดการเข้าชม และให้แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างสม่ำเสมอ สถานการณ์โดยรวมปกติ เรียบร้อยดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : - ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เบิกจ่ายเป็นเงิน 10,080.- บาท (1 ธันวาคม – 21 ธันวาคม 2563) - ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 38 คน - ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 19 ทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเยี่ยมชม และให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดการเข้าชม และให้แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างสม่ำเสมอ สถานการณ์โดยรวมปกติ เรียบร้อยดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-23)

10.00

23/12/2563 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,960.- บาท เรียบร้อยแล้ว - ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 39 คน - ในสถานการณ์ covid 19 ทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเยี่ยมชม และให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดการเข้าชม และให้แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เบิกจ่ายเป็นเงิน 16,560.- บาทเรียบร้อยแล้ว - ยอดผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 29 คน - ในสถานการณ์ covid 19 ทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเยี่ยมชม และให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดการเข้าชม และให้แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-27)

20.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการ
:20%
เริ่มต้น :2021-04-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการ(วันที่ 23-24 ก.คง 64)
:10%
เริ่มต้น :2021-07-23 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-23 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-17 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3737

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3737

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-845

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.67

85 / 100
2
10.00

0 / 0
3
16.67

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **