ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร : 23000000-3739

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนฤพล ชูนุช โทร.022032749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ส่วนวัฒนธรรม กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครทั้ง 9 สาขา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าสำหรับเยาวชนและประชาชน ตามโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2564 หากแต่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีการขับเคลื่อนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ข้อมูลที่สำรวจและรวบรวมนั้นควรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเสริมสร้างพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร จะเป็นฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้ง ๙ สาขา และเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถนำองค์ความรู้และข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

23071020/23071020

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 2. นำข้อมูลที่ได้เสริมสร้าง พัฒนา และปรับปรุง ไปเผยแพร่แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 สาขา ให้ดีขึ้นและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ข้อมูล โครงการเสริมสร้างพัฒนาปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2564 (Final) โครงการเสริมสร้างพัฒนาปรับปรุงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ปรับปรุงแก้ไขและตรวจข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้ง 9 สาขาเป็นครั้งสุดท้าย 2. ดำเนินการจัดทำรูปเล่ม 3. และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบบทความผ่านสื่อออนไลน์ของส่วนวัฒนธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-25)

85.00

25/08/2564 : รวบรวมบันทึกผลงานบทความที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 สาขา โดยมี 2 สาขา คือ สาทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดงที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สรุป บันทึกข้อมูลผลงานที่เป็นองค์ความรู้ของแต่ละสาขา เพื่อสรุปผลและเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : 1.บันทึก รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ทั้ง 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรีและขับร้อง สาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลองค์ความรู้เพิ่มเติม ทั้ง 9 สาขา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : 1.รวบรวม วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ ข้อมูลองค์ความรู้ตามสาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2.จัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ สาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาโดย ผู้เชี่ยวชาญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-22)

50.00

22/04/2564 : รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลการเข้าพบ สัมภาษณ์จากผู้รู้ในแหล่งเรียนรู้แต่ละสาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรีและขับร้อง สาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขา การออกแบบเครื่องแต่งกาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-26)

10.00

26/03/2564 : รวบรวม จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้เพิ่มเติม จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้อง และเตรียมลงพิ้นที่จัดเก็บข้อมูลสาขาสถาปัตยกรรม ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : 1.รวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่แหล่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกรุงเทพมหานครเพื่อพบปะพูดคุย สัมภาษณ์ ดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2.อยู่ระหว่างสืบค้น รวบรวมข้อมูลปรับปรุงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาให้ทันสมัยมากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลการเข้าพบ สัมภาษณ์จากผู้รู้ในแหล่งเรียนรู้แต่ละสาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรีและขับร้อง สาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขา การออกแบบเครื่องแต่งกาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-23)

10.00

23/12/2563 :1. ประสานพื้นที่เพื่อลงจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบรับเพื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2.อยู่ระหว่างสืบค้น รวบรวมข้อมูลปรับปรุงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาให้ทันสมัยมากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : รวบรวมข้อมูล และติดต่อประสานพื้นที่แหล่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกรุงเทพมหานครเพื่อพบปะพูดคุย สัมภาษณ์ ดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-27)

0.00

1.ประสานงานลงพื้นที่สำรวจแหล่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานลงพื้นที่สำรวจแหล่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:๕.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาโดยผู้เชี่ยวชาญ
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:บันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขา
:10%
เริ่มต้น :2022-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลและเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาผ่านทาง website และสื่อต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2022-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3739

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3739

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-852

ตัวชี้วัด : 09. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 6

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
6.00

0 / 0
3
6.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **