ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน : 23000000-3748

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญชลี ทองนิ่ม โทร. 0 2123 8722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความเจริญมากเพียงใดก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิจารณญาณ ในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชน เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน กองนันทนาการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านนันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมทางเลือกที่มีอยู่ในศูนย์เยาวชนเป็นสื่อในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย โดยสนับสนุนการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพให้คนกรุงเทพมหานครแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย กระทำกิจกรรมในเวลาว่างที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิตจากการกระทำกิจกรรมต่างๆ รู้จักคิด รู้จักเลือกสารสนเทศที่ดีเหมาะกับการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 3. เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้เหตุผลและเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ 1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญ ของการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างมีคุณค่า กระทำกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเองและครอบครัวในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 35 แห่ง ดังนี้ ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนหนองจอก ศูนย์เยาวชนจตุจักร ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน และศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนระดับ A ประกอบด้วย ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนคลองเตย ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศูนย์เยาวชนเกียกกาย และศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนย์เยาวชนระดับ B ประกอบด้วย ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ศูนย์เยาวชนบางเขน ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ ศูนย์เยาวชนอัมพวา ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง และศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ 2. กิจกรรมพื้นฐาน 4 ด้าน 2.1 ด้านศิลปะการแสดง 2.2 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ 2.4 ด้านช่างฝีมือ 3. กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ วันเด็กแห่งชาติ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ปิดเทอมเติมประสบการณ์ ทัศนศึกษา ค่ายพักแรม ลานนันทนาการเพื่อความสุข ฯลฯ 4. ศูนย์เยาวชน 35 แห่ง ในสังกัดกองนันทนาการเป็นแหล่งการเรียนรู้และกระทำกิจกรรมนันทนาการ สามารถจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐานและกิจกรรมพิเศษแก่สมาชิก เชิงคุณภาพ 1. ศูนย์เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม 2. เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสได้กระทำกิจกรรมนันทนาการ ในเวลาว่าง ทำให้เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : มีผู้ใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ จำนวน 1,458,473 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 35 แห่ง ดังนี้ ด้านกิจกรรมพื้นฐาน 1. ด้านกีฬาและนันทนาการ - แอโรบิคเพื่อสุขภาพ - ลีลาศเพื่อสุขภาพ - โยคะเพื่อสุขภาพ - ไทเก๊ก - ไม้พลองเพื่อสุขภาพ - เทควันโด - มวยไทยสากล - ลีลาศเยาวชน - ยูยิตสู 2. กิจกรรมประกวดและแข่งขัน (ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 3. ด้านศิลปะการแสดง - นาฏศิลป์ไทย สากล ดนตรี ขับร้อง 4. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี - กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ วันลอยกระทง วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรฯ อำลาปีเก่าสวัสดีปีใหม่ และวันสงกรานต์ - กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ (ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ, ถวายเทียนพรรษา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ - กิจกรรมพิเศษ 5. กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขเพื่อประชาชน (ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 6. กิจกรรมฝึกสอนพัฒนาทักษะ 7. ฝึกสอนและฝึกซ้อมวงดนตรีสากลแนวสตริง 8. วัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน (ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ) 9. วัสดุอุปกรณ์พัฒนาทักษะ ด้านกิจกรรมพิเศษ (รับผิดชอบโดยสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้) 10. กิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2564 (ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 11. กิจกรรมนันทนาการสร้างสุขทุกวัย ประจำปี 2564 (ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564) 12. กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์เยาวชน ประจำปี 2564 (ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) หมายเหตุ ศูนย์เยาวชนปิดให้บริการ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์) และ ศูนย์กีฬา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 30 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) โดยมีการผ่อนคลายมาตรการให้สามารถใช้สวนสาธารณะทำกิจกรรมเดิน - วิ่งได้ จึงมียอดผู้ใช้บริการในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม และระหว่างศูนย์เยาวชนปิดให้บริการ ได้จัดทำคลิปวิดิโอการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆ ให้บริการสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการทดแทน

** ปัญหาของโครงการ :แม้ศูนย์เยาวชนต้องงดให้บริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ก็จัดบริการทดแทนทางออนไลน์ด้วยการเผยแพร่คลิปวิดีโอสาธิตและนำกิจกรรมทางออนไลน์ทดแทนทางเพจเฟสบุ๊กของแต่ละศูนย์เยาวชน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ศูนย์เยาวชนต้องปิดให้บริการและงดจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 และการเปิดให้บริการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนน้อย เนื่องจากศูนย์เยาวชนต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และประชาชนนิยมทำกิจกรรมนันทนาการนอกที่พักอาศัยลดลง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-19)

80.00

19/08/2564 : เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38, 39) ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 2 ส.ค. 64 และ 2 – 31 ส.ค. 64 จึงต้องปิดให้บริการศูนย์เยาวชน ระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค. 64 ทั้งนี้ ระหว่างที่ปิดให้บริการ ศูนย์เยาวชนทั้ง 35 แห่ง ได้เผยแพร่วิดีโอเป็นสื่อการสอนเพื่อให้บริการประชาชนทางออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟสบุ๊กของศูนย์เยาวชนและกรุ๊ปไลน์ ทดแทนระหว่างที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ได้ โดยในเดือน ก.ค. ศูนย์เยาวชนทั้ง 35 แห่ง ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อออนไลน์ ทางเพจเฟสบุ๊ก 1,630 ครั้ง และทางกลุ่มไลน์ 2,463 ครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เบิกจ่ายเพิ่มเติมค่าตอบแทนวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ, ลีลาศเพื่อสุขภาพ, โยคะเพื่อสุขภาพ, ไทเก๊ก, ไม้พลองเพื่อสุขภาพ, เทควันโด, มวยไทยสากล, ลีลาศเยาวชน, ยูยิตสู, นาฏศิลป์ไทย สากล ดนตรี ขับร้อง, ฝึกสอนพัฒนาทักษะ, ฝึกซ้อมวงดนตรีแนวสตริง, สอนนันทนาการ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้ เดือน มี.ค. 64 เบิกจ่าย 1,015,500.- บาท เดือน เม.ย. 64 เบิกจ่าย 296,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-14)

75.00

14/07/2564 : ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ, ลีลาศเพื่อสุขภาพ, โยคะเพื่อสุขภาพ, ไทเก๊ก, ไม้พลองเพื่อสุขภาพ, เทควันโด, มวยไทยสากล, ลีลาศเยาวชน, ยูยิตสู, นาฏศิลป์ไทย สากล ดนตรี ขับร้อง, ฝึกสอนพัฒนาทักษะ, ฝึกซ้อมวงดนตรีแนวสตริง, สอนนันทนาการ และภาษาต่างประเทศ) ดังนี้ เดือน ต.ค. 63 เบิกจ่าย 519,250.- บาท เดือน พ.ย. 63 เบิกจ่าย 1,233,350.- บาท เดือน ธ.ค. 63 เบิกจ่าย 1,477,350.- บาท เดือน ม.ค. 64 เบิกจ่าย 1,480,000.- บาท เดือน ก.พ. 64 เบิกจ่าย 1,937,500.- บาท เดือน มี.ค. 64 เบิกจ่าย 734,000.- บาท เดือน เม.ย. 64 เบิกจ่าย 228,500.- บาท รวมเบิกจ่ายค่าตอบแทน 7,609,950.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-11)

70.00

11/07/2564 : เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 32 และ 33 จึงต้องปิดให้บริการศูนย์เยาวชน ระหว่างวันที่ 1 – 27 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการของศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์) และศูนย์กีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ระหว่างที่ปิดให้บริการ ศูนย์เยาวชนแต่ละแห่งได้เผยแพร่วิดีโอเป็นสื่อการสอนเพื่อให้บริการประชาชนทางออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟสบุ๊กของศูนย์เยาวชนและกรุ๊ปไลน์ ทดแทนระหว่างที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ได้ ทั้งนี้ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเพื่อจัดกิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 35,000 บาท - ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าภัตตาหารเพล) 288,200 บาท - ค่าจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันสงกรานต์ ในศูนย์เยาวชน 6 แห่ง 14,300 บาท - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ในศูนย์เยาวชน 2 แห่ง 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-18)

65.00

18/06/2564 : เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31 และ 32) ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 25, 26 และ 29 จึงต้องปิดให้บริการศูนย์เยาวชน ระหว่างวันที่ 1 – 30มิถุนายน 2564 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการของศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์) และศูนย์กีฬา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ระหว่างที่ปิดให้บริการ ศูนย์เยาวชนแต่ละแห่งได้ลงคลิปวิดีโอเป็นสื่อการสอนเพื่อให้บริการประชาชนออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟสบุ๊กของศูนย์เยาวชนและกรุ๊ปไลน์ ทดแทนระหว่างที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-25)

60.00

25/05/2564 : เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27 และ 29) ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 25 และ 26 จึงต้องปิดให้บริการศูนย์เยาวชน ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการของศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์) และศูนย์กีฬา ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ระหว่างที่ปิดให้บริการ ศูนย์เยาวชนแต่ละแห่งได้ลงคลิปวิดีโอเป็นสื่อการสอนเพื่อให้บริการประชาชนออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟสบุ๊กของศูนย์เยาวชนและกรุ๊ปไลน์ ทดแทนระหว่างที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ได้

** ปัญหาของโครงการ :--ไม่มี--

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-28)

50.00

28/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน/ขั้นพัฒนาทักษะ โดยคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 20 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 และตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ปิดให้บริการกิจกรรมทุกประเภท ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) โดยมีกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-15)

45.00

15/03/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน/ขั้นพัฒนาทักษะ ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 20 โดยคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 จึงต้องจัดสรรเงินใหม่ และอยู่ระหว่างตั้งเบิกค่าตอบแทน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-16)

35.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ทั้ง กิจกรรมส่งเสริม ได้แก่ แอโรบิก, ลีลาศเพื่อสุขภาพ, ลีลาศเยาวชน, โยคะ, ไทเก๊ก, เทควันโด, ยูยิตสู,ไม้พลองเพื่อสุขภาพ, มวยไทยสากล - กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย สากล ดนตรี ขับร้อง - กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการสร้างสุขทุกวัย, กิจกรรมสอนนันทนาการ, กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ ในส่วนของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ได้ยกเลิกโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-21)

30.00

21/01/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-2019 รอบที่ 2 ศูนย์เยาวชนยังดำเนินการจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะ และกิจกรรมพิเศษในเดือนธันวาคม 2563 แต่จำเป็นต้องงดให้บริการบางกิจกรรมที่มีความใกล้ชิด และสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ได้แก่ กิจกรรมคาราโอเกะ บริการฟิตเนส บริการสระว่ายน้ำ รวมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ดำเนินการได้เพียง 4 ศูนย์ เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-2019 ทำให้ต้องงดบริการบางกิจกรรม และงดการจัดกิจกรรมพิเศษในเดือนธันวาคม คือ กิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-21)

25.00

21/12/2563 : ศูนย์เยาวชน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะ ตามแผนที่กำหนด และเตรียมจัดกิจกรรมวันพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ในศูนย์เยาวชน 31 แห่ง ซึ่งกำหนดการจัดแตกต่างกัน ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-2019) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ทำให้ต้องงดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-10)

10.00

10/11/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ “กิจกรรมวันลอยกระทง” ในศูนย์เยาวชน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมแบบไม่ใช้งบประมาณ 15 แห่ง และใช้งบประมาณ 4 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ใช้งบประมาณ 5,200.- บาท (ค่าใช้สอย 5,200.- บาท) 2. ศูนย์เยาวชนหนองจอก ใช้งบประมาณ 6,250.- บาท (ค่าใช้สอย 6,250.- บาท) 3. ศูนย์เยาวชนบางนา ใช้งบประมาณ 47,500.- บาท (ค่าตอบแทน 7,200.- บาท, ค่าใช้สอย 36,000.- บาท, ค่าวัสดุ 4,300.- บาท) 4. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ใช้งบประมาณ 35,450.- บาท (ค่าใช้สอย 20,000.- บาท, ค่าวัสดุ 15,450.- บาท) รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 94,400.- บาท และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 19 แห่ง รวม 3,080 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งวิทยากรและอาสาสมัครปฏิบัติงาน และศูนย์เยาวชนเตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในเทศกาลลอยกระทง

** ปัญหาของโครงการ :--ไม่มี--

** อุปสรรคของโครงการ :--ไม่มี--

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัคร/วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ปฐมนิเทศ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน/ขั้นพัฒนาทักษะ/กิจกรรมพิเศษต่างๆ
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3748

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3748

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-859

ตัวชี้วัด : 04. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี

ค่าเป้าหมาย ราย : 760000

ผลงานที่ทำได้ ราย : 2735180

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
913.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2,735,180.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **