ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 24000000-3017

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

44

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 44

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา จึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และต้องพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพได้ - สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถของเด็ก ให้มีศักยภาพดีต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและสอดรับกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

24050000/24050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจนการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าตามวัย

เป้าหมายของโครงการ

-แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมในการขอจัดสรรงบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง 1.2 การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบูรณาการการทำงานด้านปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 145 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินการแบบพักค้าง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จังหวัดจันทบุรี 3. อบรมภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 320 คน แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวนรุ่นละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน ดำเนินการแบบไป – กลับ ระยะเวลา 1 วัน ณ สถานที่เอกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-09-29)

44.00

- ดำเนินการจัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 - การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-08-27)

44.00

- ดำเนินการจัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย" ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 - การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการ มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ไม่สามารถดำนเนิการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการ มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ไม่สามารถดำนเนิการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการ มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ไม่สามารถดำนเนิการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-08-01)

44.00

ดำเนินการจัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย" ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มีนาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเห่งชาติ (เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-06-22)

43.00

- ดำเนินการจัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย" ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 - การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกำหนดเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกำหนดเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-05-21)

42.00

- ดำเนินการจัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย" ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ี 25-26 มีนาคม 2564 - การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-23)

40.00

- ดำเนินการจัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย" ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-03-29)

13.00

29/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม"การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย" รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-02-24)

11.00

24/02/2564 : กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย" ดำเนินการขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมฯและประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดกิจกรรมและขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-28)

9.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่ในกิจกรรมและขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-20 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อสถานที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-27 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-27 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานและเรียนเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-05 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-05 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดทำคำสั่ง
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-10 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-10 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ
:15%
เริ่มต้น :2021-04-27 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-27 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3017

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3017

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1048

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **