ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเรียนสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร : 24000000-3018

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม ในฐานะกำกับดูแลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาในสาขา อาชีพต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้งานว่างงานที่ต้องการมีงานทำ และผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นการช่วยลดปัญหาการว่างงานในภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยได้อีกทางหนึ่ง กองส่งเสริมอาชีพ จึงจัดทำโครงการการสำรวจการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือ สร้างรายได้เสริมของผู้จบการอบรมหลักสูตรวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เพื่อเป็น ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุเงทพมหานคร ต่อไป

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจติดตามผู้จบการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ในการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

เป้าหมายของโครงการ

-ข้อมูลของผู้จบการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ปีงบประมาณ 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ 2564 เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 145 หลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.- 17 ธ.ค.63) ภาคเรียนที่ 3/2563 (ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.63- 12 พ.ค.64) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครต้องหยุดการเรียนการสอน ด้วยเหตุพิเศษ และต้องขยายเรียนเวลาเรียน ทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ สรุป - ผู้สมัครเรียน จำนวน 13,819 คน - ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 10,622 คน - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 8,661 คน คิดเป็นร้อยละ 81.54

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-25)

65.00

25/08/2564 : โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - มีผู้สมัครเรียน จำนวน 13,819 คน - มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 10,622 คน - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 8,661 คน คิดเป็นร้อยละ 81.54 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.- 17 ธ.ค.63) มีผู้สมัคร 6,176 คน ผู้สำเร็จการศึกษา 5,017 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,168 คน ภาคเรียนที่ 3/2563 (ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.- 31 มี.ค.64) มีผู้สมัคร 7,643 คน ผู้สำเร็จการศึกษา 5,605 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,493 คน หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1/64 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว สำนักพัฒนาสังคม อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ.2541 ข้อ 5 (3) ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-29)

55.00

29/07/2564 : ภาคเรียนที่ 1/64 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) สำนักพัฒนาสังคมอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ.2541 ข้อ 5 (3) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

28/06/2564 : ภาคเรียนที่ 3/63 (ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.63-12 พ.ค.64) มีผู้สมัครเรียน 7,643 คน จากสการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) สำนักพัฒนาสังคมอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ.2541 ข้อ 5 (3) โดยต่อเนื่องจากประกาศ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-29)

45.00

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) สำนักพัฒนาสังคมอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) 1.ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เม.ย.2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 2. วันที่ 26 เม.ย - 9 พ.ค.2564 ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2564 3.วันที่ 18 - 31 พ.ค.2564 ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 4. วันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2564 ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-29)

40.00

29/04/2564 :สรุปภาคเรียนที่ 2 (1 ก.ย.- 17 ธ.ค. 63) มีจำนวนผู้สมัคร 6,176 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 5,017 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,149 คน คิดเป็นร้อยละ 81.23 ภาคเรียนที่ 3 (21 ธ.ค.63 - 12 พ.ค.64) มีผู้สมัคร 7,643 คน หมายเหตุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำนักพัฒนาสังคม อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ.2541 ข้อ 5 (3) ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เม.ย.64 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 , 26 เม.ย.- 9 พ.ค.64 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-30)

35.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างการเรียนการสอน ภาคเรียน 3/63 (21 ธ.ค.63 - 12 พ.ค.64) จำนวนผู้สมัครเรียน 4,031 คน (ณ เดือนมีนาคม2564) หมายเหตุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 - 31 ม.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : เปิดเรียนภาค 3/63 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้สมัครเรียน 2,458 คน (ยอดผู้สมัครเรียนยังไม่ครบทุกโรงเรียน) ข้อมูลผู้เรียน ภาคเรียน 2/63 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้สมัครเรียน 5,623 คน เรียนจบ 2,369 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 วันที่ 1-31 ม.ค.64 กำหนดเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-18 ธ.ค.63 จำนวน ผู้สมัครเรียน 5,623 คน อยุ่ระหว่างเปิดภาคเรียน 3/63 ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 -3 ม.ค.64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : ชี้แจงรายรายละเอียด ในการจัดเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 - 13 พ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบสอบถาม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทอดแแบบสอบถามให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เก็บแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม
:30%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมแบบสอบถามและสรุปเหตุผล
:20%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3018

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3018

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1057

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
81.54

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **