ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน : 24000000-3020

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

57

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 57

ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งได้ขอจดทะเบียน จัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครดูแลสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน โดยมีหลักการให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วยกันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครและสามารถสอดส่อง ควบคุม ดูแล ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมได้ ซึ่งการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครเพื่อ สานต่อเจตนารมณ์ที่ดีของประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่อาสาเข้ามาพัฒนาชุมชนของตนเอง และคงทัศนคติที่ดีในการทำงานพัฒนาชุมชนตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนต้องมี จิตสาธารณะมีความรักถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาคือ ผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนต้องมีความพร้อมและเสียสละ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการอาสาเข้ามาเป็นผู้นำชุมชน ประกอบกับในปี 2564 มีคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกฏหมายและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาสังคมจึงตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชน โดยดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ให้ผู้นำชุมชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำชุมชน เรียนรู้ภาวะผู้นำ ส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน

24030000/24030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-3.1.1 เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพในตนเอง มีทัศนคติที่ดีดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร 3.1.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ของตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่มากขึ้น 3.1.3 สร้างเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้สามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้

เป้าหมายของโครงการ

-จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อม ด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน จาก 50 เขต วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมรุ่นละ 160 คน ดำเนินการทั้งหมด 9 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,440 คน ดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-09-27)

57.00

27/09/2564 : ตามที่สำนักงานการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ซึ่งกำหนดจัดโครงการ จำนวน 9 รุ่น เป็นเงินจำนวน 4,100,000 บาท และได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 รุ่น (รุ่นที่ 2,3,5 และ 7) รวมเป็นเงินที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 1,666,600 บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงทวีความรุ่นแรงทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จึงได้ขออนุมัติยกเลิกการจัดโครงการ ฯ ตามหนังสือสำนักงานการพัฒนาชุมชน ที่ กท 1503/766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยมีอีกจำนวน 5 รุ่น (รุ่นที่ 1,4,6,8 และ 9) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งคืนเงินคงเหลือ จำนวน 2,433,400 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-25)

75.00

25/08/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) จนกว่าสถานกาณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-07-29)

57.00

29/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) จนกว่าสถานกาณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-06-28)

57.00

28/06/2564 : :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) จนกว่าสถานกาณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-05-28)

57.00

28/05/2564 : :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) จนกว่าสถานกาณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-04-29)

57.00

29/04/2564 :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) จนกว่าสถานกาณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-03-31)

57.00

31/03/2564 : จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 (เขตบางเขน เขตป้อมปราบฯ เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ์ เขตสามไหมและเขตห้วยขวาง) งบประมาณที่เบิกใช้ จำนวน 355,400 บาท ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 (เขตคลองเตย เขตบางนา เขตประเวศ เขตลาดกระบังและเขตสวนหลวง) ) งบประมาณที่เบิกใช้ จำนวน 355,400 บาท ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 (เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตวังทองหลางและเขตสะพานสูง) ) งบประมาณที่เบิกใช้ จำนวน 355,400 บาท และครั้งที่ 4 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 (เขตบางซื่อ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตมีนบุรีและเขตสาทร) ) งบประมาณที่เบิกใช้ จำนวน 353,400 บาท ซึ่งได้ดำเนินการชดใช้ฎีกาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-03-29)

57.00

29/03/2564 : จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 (เขตบางเขน เขตป้อมปราบฯ เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ์ เขตสามไหมและเขตห้วยขวาง), ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 (เขตคลองเตย เขตบางนา เขตประเวศ เขตลาดกระบังและเขตสวนหลวง), ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 (เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตวังทองหลางและเขตสะพานสูง) และครั้งที่ 4 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 (เขตบางซื่อ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตมีนบุรีและเขตสาทร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : เลื่อนโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : เลื่อนโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) จนกว่าสถานกาณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ระลอกใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

28/12/2563 : ทำสัญญาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 4 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน เดือนมกราคม
:21%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน เดือนกุมภาพันธ์
:18%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน เดือนมีนาคม
:21%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3020

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3020

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1058

ตัวชี้วัด : มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย/แผน : 1

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย/แผน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย/แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **