ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร : 24000000-3021

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายวิโรจน์ คงเทพ เบอร์โทร 3926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมอบให้สำนักพัฒนาสังคมดำเนินโครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานครเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และอาหารอร่อยชวนชิม ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนมากมีแหล่งผลิตอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยได้ดำเนินการจัดตลาดกลางกรุงฯ และตลาดชานกรุงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่าประชาชนผู้ชมงานได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาประหยัด ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และถึงมือผู้บริโภคโดยตรง สำนักพัฒนาสังคมพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) อย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคม ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ประสานการจัดหาแหล่งเงินทุนดำเนินการและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานครขึ้น

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้บริโภค และมีสถานที่แสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อสินผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีคุณภาพได้โดยตรง 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดตลาดชุมชนกรุงเทพมหานครสับเปลี่ยนหมุนเวียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-26)

10.00

26/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-29)

10.00

29/07/2564 : ชะลอการดำเนินการจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-06-30)

5.00

30/06/2564 : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง 2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-05-28)

15.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขต รายละเอียดของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19 หรือ COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-19)

10.00

19/04/2564 : เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของงาน (กำหนดจัดงานเดือนกรกฎาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-22)

10.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-30)

10.00

30/01/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลสถานที่จัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-30)

10.00

30/12/2563 : ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

5.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/จัดทำแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดโครงการ (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวดพร้อมทำสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่งมอบงาน/ประเมินผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3021

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3021

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1059

ตัวชี้วัด : รายได้รวมของผู้ประกอบการ จากกิจกรรมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **