ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 : 24000000-3022

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางณปภัช ละออเอี่ยม เบอร์โทร 3926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการท้องถิ่น ธุรกิจครัวเรือน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) คือ การเผยแพร่และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยคุณภาพที่กรุงเทพมหานครการันตี ว่าได้มาตรฐานระดับสากล สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) โดยการทำตราเครื่องหมาย “Bangkok Brand” สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีคุณภาพมาตรฐาน คุณค่า อัตลักษณ์ (Identity) ใช้ในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายและ แสดงสินค้าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจและมีการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน เพื่อจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้สถานที่ราชการหรือเอกชนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เหมาะสม กิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และการจำหน่ายอาหารอร่อยชวนชิมและของดีกรุงเทพมหานคร การสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) นิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายอื่นๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-08-26)

20.00

26/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-29)

20.00

29/07/2564 : 1. ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (กำหนดขายแบบ 6 - 13 กรกฎาคม 2564 ยื่นซองในระบบวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 2. ดำเนินการประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-30)

25.00

30/06/2564 : - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 และยกเลิกเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-28)

20.00

28/05/2564 : ปรับปรุงรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และจะนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19 หรือ COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-19)

20.00

19/04/2564 : วันที่ 9 เมษายน 2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น จะดำเนินการใหม่อีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-29)

20.00

29/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สสช. 6/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 โดยต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-22)

10.00

22/02/2564 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง ของงานจ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-30)

5.00

30/01/2564 : ศึกษาหาข้อมูลสถานที่จัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-30)

5.00

30/12/2563 : สำรวจสถานที่จัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/จัดทำแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดโครงการ (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวดพร้อมทำสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่งมอบงาน/ประเมินผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3022

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3022

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1059

ตัวชี้วัด : รายได้รวมของผู้ประกอบการ จากกิจกรรมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **