ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 24000000-3025

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-สืบเนื่องจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีรับสั่ง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 เกี่ยวกับธนาคารสมองโดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการสนองพระราชดำรัสในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายทุกกระทรวง ทบวง กรม สำรวจทรัพยากรที่พ้นตำแหน่งไปแล้วด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ แต่ยังมีสุขภาพดี มีความพร้อม และสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว และแจ้งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชิต (สศช.) ในฐานะหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง มีหน้าที่รวบรวม ข้อมูล จัดทำบัญชีหรือทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ จำแนกเป็นรายสาขา และเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูล จัดทำข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพร้อมให้บริการและเป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ การจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงาน และรวมองค์ความรู้ทางวิชาการของศูนย์ประสานงานธนาคารสมองผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครอันประกอบด้วย ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มาร่วมกันทำประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มต่อสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและกรุงเทพมหานครต่อไป

24050000/24050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน วุฒิอาสาและภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์มาสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกษียณอายุได้มีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุต่อสังคม 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวุฒิอาสาและภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-กิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ให้แก่บุคลากรคลังสมองผู้สูงอายุ เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุ นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวม 520 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-27)

60.00

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-08-01)

55.00

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกว่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-22)

50.00

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-21)

45.00

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-23)

40.00

23/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-29)

35.00

29/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : อยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : อยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-20 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-08-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2020-09-05 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-05 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-05 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-05 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-20 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3025

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3025

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1051

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **