ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 24000000-3027

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจิตราภา สว่างเดือน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

แรงงานนอกระบบถือว่าเป็นกำลังแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทย แต่กำลังแรงงานส่วนนี้ยังไม่ได้รับการดูแลด้านการคุ้มครองสวัสดิการและการประกันสังคม ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่จะรับรองสิทธิ์ให้กับแรงงานนอกระบบในการได้รับสวัสดิการเหมือนกับแรงงานในระบบประกอบกับแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีสภาพการจ้างที่ไม่แน่นอน สภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอื้ออำนวยต่อการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือนายจ้าง แรงงานนอกระบบจึงต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านสุขภาพ นอกจากนั้นยังอาจจะต้องทำงานที่ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีรายได้ที่แน่นอน และไม่มีคุณภาพของชีวิตที่ดี สำนักพัฒนาสังคมจึงได้จัดทำกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ขึ้นเพื่อดำเนินการประชาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบสิทธิและ สวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้และเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน และสามารถเข้าถึงสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต 2.เพื่อให้แรงงานนอกระบบความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

2 ระดับ /กลุ่ม (ระดับพื้นที่เขต และระดับกรุงเทพมหานคร)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบประจำปี 2564 คือ กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย และ กลุ่มเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 :สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบประจำปี พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-30)

100.00

30/06/2564 : สำนักพัฒนาสังคมจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-31)

100.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-30)

100.00

30/04/2564 : ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-29)

100.00

29/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-02-25)

100.00

25/02/2564 : ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย) ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-29)

20.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วิเคราะห์ จำแนก จัดประเภทของข้อมูล
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำฐานข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3027

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3027

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1063

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

ค่าเป้าหมาย ระดับ/กลุ่ม : 2

ผลงานที่ทำได้ ระดับ/กลุ่ม : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ/กลุ่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **