ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ : 24000000-3029

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักพัฒนาสังคมมีภารกิจฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่หมายถึง ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับ ความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน (ตามกฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) และกรุงเทพมหานครก็ให้ความสำคัญไม่น้อยกว่ากลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานที่ทำงานอิสระ ไม่มีสัญญาการจ้างงานจึงไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบการประกันสังคม และสวัสดิการ ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน มีทักษะฝีมือในระดับล่างขาดโอกาสที่เพียงพอในการเข้าถึงองค์ความรู้ ทรัพยากร แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพส่งให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สำนักพัฒนาสังคมเล็งเห็นว่าแรงงานนอกระบบว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจต้องได้รับ สิทธิประโยชน์เท่าเทียมแรงงานในระบบเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและ แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เช่น ทราบถึงสิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ แนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เพื่อการพัฒนาทักษะในวิชาชีพเดิม และฝึกอบรมอาชีพใหม่ เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและครอบครัว กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ของแรงงานนอกระบบ เป็น กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือกลุ่มผู้หาบเร่ – แผงลอย หรือกลุ่มเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพของรัฐหรือที่รัฐสนับสนุน

เป้าหมายของโครงการ

-กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : ดำเนินการ ครบ 3 กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 847 ราย 2. กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย จำนวน 539 ราย 3. กลุ่มเกษตรกร จำนวน 489 ราย ส่วนมากจะเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม เป็นสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางสำนักงานเขตดำเนินการได้ บางสำนักงานเขตไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพื้นที่ตามข้อกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และมีข้อจำกัดในการรวมตัว เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-29)

55.00

29/07/2564 : บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต ตามหนังสือ ที่ กท 1504/1243 ลงวันที่ 9 มิถุุนายน 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

28/06/2564 : บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามหนังสือ ที่ กท.1504/1243 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ให้สำนักงานเขตดำเนินการ สำรวจกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบในพื้นที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 และ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-29)

45.00

29/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหน้งสือถึงสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-29)

40.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-30)

35.00

30/03/2564 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : ศึกษารายละเอียดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมแบบสอบถามและสรุปผล
:0%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3029

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3029

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1065

ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบในพื้นที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม

ค่าเป้าหมาย กลุ่ม : 3

ผลงานที่ทำได้ กลุ่ม : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กลุ่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **