ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร : 24000000-3031

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกิตติพันธ์ ธรรมประดิษฐ์ เบอร์โทร 3926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการส่งเสริมผลิตภัฑณ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) โดยการนำตราเครื่องหมาย Bangkok Brand สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีคุณภาพมาตรฐาน คุณค่า อัตลักษณ์ (Identify) ใช้ในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และ OTOP กทม. ให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมพัมนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ สามารถแข่งขันทางการค้าได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจ 2. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาธุรกิจ เป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตรวจเยี่ยมผุ้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และ OTOP กทม. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรายนารายทิพย์ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการอาหารอร่อย ของดีของชุมชน ดังนี้ วันที่ 9 ก.ค. 64 ข้าวแช่ป้าเฉลียว (ทำข้าวแช่ ครองแครงกรอบ กรอบเค็ม) เขตคลองสาน วันที่ 19 ก.ค. 64 ชุมชนคลองสิงห์โต (จัดทำกระชายผง) เขตประเวศ วันที่ 22 ก.ค. 64 น้ำพริกคุณศร (ทำน้ำพริกต่าง ๆ ไข่เค็ม หน่อไม้ต้มใบย่านาง ปลาร้าทอดสมุนไพร) เขตบางบอน วันที่ 23 ก.ค. 64 โรตีฟาร์ตีมะ (ข้าวหมกไก่ โรตีกรอบ โรตีแกงเขียวหวาน โรตีมัสมั่น) เขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทำให้ไม่สามารถตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการได้ตามแผนงานที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ออกไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ ดังนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ร้านกรอบรูปพ่นทราย เขตราชเทวี วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ร้านโอ่งแดงเซรามิค + น้ำผึ้งทีพีเอ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถไปตรวจเยี่ยม ณ สถานที่ประกอบการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : ตรวจเยี่ยมร้านกระเป๋าออราโน่ เขตประเวศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19 หรือ COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19 หรือ COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-23)

60.00

23/04/2564 : วันที่ 6 เมษายน 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. Dr.Kornner ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เขตหนองจอก 2. บริษัท ธนสุริย อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เขตหนองแขม 3. ปอณบาติก เขตบางซื่อ 4. SUX นาฬิกาไม้ เขตภาษีเจริญ 5. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมา เขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบได้ตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 1. ร้านขาหมูเพลินพุง เขตทวีวัฒนา 2. กะเพาะปลาพรกนก เขตสาธร 3. จุ๊บเจลเนอรัล (เสื้อถัก/กระเป๋าถักโครเชร์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-30)

25.00

30/01/2564 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการทั้งทางออนไลน์ และไปตรวจเยี่ยมที่สถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : ขออนุมัติแผนการตรวจเยี่ยม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการตรวจเยี่ยม และขออนุมัติกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และแผนการตรวจเยี่ยม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ และให้คำปรึกษาแนะนำ
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3031

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3031

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1067

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมและ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
95.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **