ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม : 24000000-3032

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้มีโนบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น สำนักพัฒนาสังคมจึงมีแนวทางมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการเพิ่มองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ระบบการจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการ ตลอดจนการสร้างโอกาสทางด้านตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนปัญหาสำคัญที่พบคือ คุณภาพ มาตรฐาน รูปลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ ยังขาดการพัฒนาและการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาด ไม่สามารถสร้างความแตกต่าง ความโดดเด่น และไม่สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นผลิตสินค้าโดยไม่ศึกษาความต้องการ รสนิยมของผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มของกระแสนิยม(Trend ) ของกลุ่มผู้บริโภคด้วย ประกอบกับยังขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณประโยชน์ให้เกิดเป็นกระแสความนิยม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากยังไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาด และขยายฐานการตลาดให้เติบโตเป็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งสาเหตุหลักสำคัญเป็นเพราะผู้ประกอบการยังขาดองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ตอบสนองต่อตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้มีความสามารถ มีศักยภาพ มีความพร้อม นับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งรัดพัฒนา ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ และนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าในเชิงนวัตกรรม

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรม แบบไป – กลับ จำนวน 3 วัน ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – พฤษภาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 106 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ใช้งบประมาณ 303,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลหลังการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-29)

90.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างออกแบบ แบบสอบถามเพื่อติดตามผลหลังจากฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทำให้ไม่สามารถดำเนินตรวจติดตามหลังฝึกอบรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-30)

90.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลหลังจากฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถไปติดตาม ณ สถานที่ประกอบการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-05-28)

87.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผล 3 เดือน หลังจากฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-04-23)

85.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-29)

80.00

29/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว ได้รับอนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ เลขที่ 29/2564 และดำเนินอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา เขตห้วยขวาง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตั้งเบิก ส่งคืนเงินยืมใช้ในราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-22)

15.00

22/02/2564 : ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-30)

10.00

30/01/2564 : รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-30)

5.00

30/12/2563 : ขออนุมัติปรับโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบสำรวจรายวิชาเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบสำรวจรายวิชาเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำและขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติบุคคลภายนอก
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3032

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3032

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1074

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **