ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ : 24000000-3034

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกิตติพันธ์ ธรรมประดิษฐ์ เบอร์โทร 3926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์จึงได้จัดทำกิจกรรมจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครให้สามารถเพิ่มช่องทางในด้านการค้า ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นรูปธรรมภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครที่ได้รับมาตรฐาน 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์หลักประกันความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการยอมรับในมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : ดำเนินการสอบถามผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-23)

55.00

23/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-30)

25.00

30/01/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : จัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินการ และปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ www.bkkbrand.com ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรม/จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3034

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3034

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1070

ตัวชี้วัด : ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
76.86

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **