ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร : 24000000-3035

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า รวมถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสืบค้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การวางแผน การติดตามประเมินผลและการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้มีระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการทำรายงาน สถิติข้อมูล 3. เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการจำหน่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : จัดกิจกรรม Bangkok Brand Delivery เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 2 ร้าน ยอดจำหน่าย 9,850 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : จัดกิจกรรม Bangkok Brand Delivery เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ วันที่ 2 ก.ค. 64 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 3 ร้าน เป็นเงิน 22,330 บาท วันที่ 5 ก.ค. 64 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 9 ร้าน เป็นเงิน 16,000 บาท วันที่ 9 ก.ค. 64 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 4 ร้าน เป็นเงิน 21,950 บาท วันที่ 19 ก.ค. 64 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 2 ร้าน เป็นเงิน 13,000 บาท วันที่ 22 ก.ค. 64 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 3 ร้าน เป็นเงิน 11,300 บาท วันที่ 23 ก.ค. 64 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 2 ร้าน เป็นเงิน 9,850 บาท วันที่ 29 ก.ค. 64 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 3 ร้าน เป็นเงิน 8,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการขายแบบออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : จัดกิจกรรม Bangkok Brand Delivery เพื่อช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 17,200 บาท วันที่ 24 มิถุนายน 2564 มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 15,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Bangkok Brand Delivery ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1. วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ร้านเซียนซอสหมี่ เขตจอมทอง จำหน่าย เส้นหมี่ปรุงรส 2. วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ร้านก๋วยจั๊บนายน้อย รยส. เขตสวนหลวง จำหน่าย ก๋วยจั๊บน้ำข้น - น้ำใส ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ข้าวขาหมู ต้มเลือดหมู น้ำส้ม และน้ำผลไม้ต่าง ๆ 3. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร้านครัวจิตตานันท์ เขตบางแค จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19 หรือ COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายขนาดใหญ่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-23)

50.00

23/04/2564 : ดำเนินการจัด Bangkok Green Market ตลาดสุขใจ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 7 ร้าน ยอดจำหน่าย 59,260 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-29)

35.00

29/03/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Bangkok Brand Delivery .ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 1. วันที่ 5 มีนาคม 2564 ร้านข้าวขาหมูเพลินพุง มียอดจำหน่าย 8,325 บาท 2. วันที่ 12 มีนาคม 2564 ร้านกะเพาะปลาพรกนก มียอดจำหน่าย 9,860 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-30)

25.00

30/01/2564 : ดำเนินการจัดทำ Bangkok brand delivery ในเดือนมกราคม ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ “น้ำปลาหวานณิชกร” “หรอย ขนมจีนน้ำยาใต้สูตรเมืองคอน” และ “มะพร้าวจากสวนเจ้ากัน” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : ดำเนินการจัดงาน Bangkok Gift Market เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด 19 ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่าง 28 - 30 ธันวาคม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานกับสำนักวัฒนาธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ จัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สะพานพระราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรม/จัดทำแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรม
:55%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3035

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3035

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1069

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 7

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
48.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **