ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร : 24000000-3036

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 143,595 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ประเภทของการทำการเกษตร แบ่งเป็น นาข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ ประมง และหญ้าสนาม เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรในต่างจังหวัด เช่น ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาน้ำเค็ม ดินเค็มเน่าเสีย น้ำท่วม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุนและเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ จะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรของตนเองยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดสารพิษและพัฒนาไปถึงเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรแขนงต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เกษตรกรปลูกผัก เกษตรกรทำสวนผลไม้ เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้าน เกษตรกรทำนา ฯลฯ สำนักพัฒนาสังคมเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรขึ้น

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดสารพิษ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากตลาดและผู้บริโภค ทำให้สินค้าขายได้มูลค่าเพิ่มขึ้น -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม.

เป้าหมายของโครงการ

-กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร จำนวน 75 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน -กิจกรรมที่ 2 สร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลง/ผลผลิตของเกษตรกรด้วยน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต จำนวน 50 ชุด -กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกรุงเทพมหานคร จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร จำนวน 47 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-09-22)

20.00

22/09/2564 : จากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ไม่สามารถจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 112 คน ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นคนจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่34) ลงวันที่27 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-24)

10.00

24/08/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวด ได้จัดทำหนังสือถึงเขต 26 เขตชั้นนอกจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์วิทยากร ขณะนี้ ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ(เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน) เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-24)

20.00

24/07/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวด ได้จัดทำหนังสือถึงเขต 26 เขตชั้นนอกจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์วิทยากร ขณะนี้ ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ(เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน) เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-29)

20.00

29/06/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่34) ลงวันที่27 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-31)

20.00

31/05/2564 : จากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโควิด-19 จึงได้รับการอนุมัติให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ รวม 112 คน ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นคนจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-26)

20.00

26/04/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดระลอก3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : กิจกรรมที่1 อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผอ.สพส.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ในวันที่ 18 พ.ค.2564 ณ จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่2 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร และจะจัดประชุม คกก.พิจารณามาตรฐานฯ ในเดือน เม.ย.64 กิจกรรมที่3 อยู่ระหว่างประสานสถานที่ดูงาน และจะจัดอบรม ในวันที่ 7 เม.ย.2564 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และสัมมนาศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 8 เม.ย. 2564 ณ จังหวัดสระบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

28/01/2564 : ได้รับอนุมัติให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับเงินงวดแล้ กิจกรรมที่1และ3 ได้จัดทำหนังสือถึงเขต 26 เขตชั้นนอกจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์วิทยากร กิจกรรมที่2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมกำหนดแนวทางตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลงพืช ขณะนี้ อยู่ระหว่างทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ(เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน) เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ได้รับเงินงวดแล้ว ขณะนี้ได้ดำเนินการดังนี้ กิจกรรมที่1และ3 ได้จัดทำหนังสือถึงเขต 26 เขตชั้นนอกจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์วิทยากร กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมกำหนดแนวทางตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลงพืช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานสำนักงานเขตจัดหาผู้เข้าร่วมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลง/ผลผลิต
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผล
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3036

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3036

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1071

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **