ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ : 24000000-3038

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรมได้สนองพระราชดำริ ด้านทฤษฎีใหม่ โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตหนองจอก และเขตทวีวัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตสายไหม เมื่อปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตสะพานสูง เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยเกษตรกรของกรุงเทพมหานครจากเขตสะพานสูงได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ทฤษฎีใหม่ เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งจากแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการดำรงอยู่ของคนให้พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอันดับแรก และนำไปสู่การรวมพลังเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการประสานจัดหาแหล่งทุน แหล่งเงิน และการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม มีภารกิจด้านส่งเสริมการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้น

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้นำทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

-จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-09-22)

20.00

22/09/2564 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ จำนวน 300 คน ขณะนี้ได้ยกเลิกการจัดนิทรรศการฯ ครั้งต่อไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-24)

10.00

24/08/2564 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ จำนวน 300 คน ขณะนี้ได้ชะลอการจัดนิทรรศการฯ ครั้งต่อไปออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-24)

20.00

24/07/2564 :ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ จำนวน 300 คน ขณะนี้ได้ชะลอการจัดนิทรรศการฯ ครั้งต่อไปออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-29)

20.00

29/06/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่34) ลงวันที่27 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-31)

20.00

31/05/2564 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ จำนวน 300 คน และได้ชะลอการจัดนิทรรศการฯ ครั้งต่อไปออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-26)

20.00

26/04/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-29)

25.00

29/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่2 ในเดือน พ.ค.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

28/01/2564 : ได้รับอนุมัติให้ชะลอการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดสถานที่จัดนิทรรศการฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 15-17 ธ.ค.63 ณ รร.ศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก 2.วันที่ 21-23 ธ.ค.63 ณ รร.หมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน 3.วันที่ 13-15 ม.ค.64 ณ รร.ฝึกอาชีพ กทม.อาทร สังขะวัฒนะ เขตทุ่งครุ 4.วันที่ 18-20 ม.ค.64 ณ สนง.เขตลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจสถานที่จัดนิทรรศการฯ และวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดนิทรรศการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3038

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3038

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1071

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **