ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 24000000-3043

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ชุดข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล ฐานข้อมูล (Database)หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data File) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของสำนักพัฒนาสังคมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

เป้าหมายของโครงการ

1.รักษาสถานภาพฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม 2.พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบการพัฒนาและจัดเก็บตัวชี้วัดที่ 5.2 3. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลดังกล่าวในระบบตัวชี้วัดที่ 5.2 เรียบร้อยแล้ว 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมให้เป็นปัจจุบัน 5. จัดทำเอกสารหลักฐานการนำข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้ว 6. นำเข้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-18)

100.00

18/09/2564 : ดำเนินการตามทุกขั้นตอนแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : นำเข้าฐานข้อมูลปี 2564 เข้าในระบบฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้งผลขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ สยป. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1502/2215 ลว. 18 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-31)

75.00

31/05/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-23)

70.00

23/04/2564 : ปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานให้ สยป. ทราบแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 1502/691 ลว. 17 มีนาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบฐานข้อมูล 5.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในระบบฐานข้อมูล 5.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคม แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบ 5.2 จัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ กท 1502/3273 ลว. 23 ธ.ค. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเข้าในระบบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รักษาสถานภาพฐานข้อมูลในระบบตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (data catalog)
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary)
:30%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำอธิบายข้อมูล (meta data)
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการให้ข้อมูลมีคุณภาพตามแนวทางและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3043

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3043

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1081

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **